Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 4.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 4.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik przesunięcie terminu nowelizacji VAT wydłużenie ważności certyfikatu rezydencji podatkowej przesunięcie terminu dla dokumentacji TP zwolnienie z podatku od budynków przyspieszenie ulgi na złe długi kary umowne i odszkodowania związane z COVID-19 zgoda na zdalne przeprowadzenie kontroli przedsiębiorcy zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 4.0 (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 4.0 (elementy podatkowe) pieniężne darowizny antykryzysowe darowizny sprzętu komputerowego oświacie

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2141) – dalej tarcza 4.0, wprowadzono poprawki do tarcz antykryzysowych 1.0, 2.0 i 3.0 oraz umożliwiono szerokie udzielanie przez BGK pożyczek płynnościowych i dopłat do odsetek od kredytów bankowych.

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 4.0 (elementy niepodatkowe)

Tarcza 4.0 obejmuje m.in.:

1) dopłaty BGK do odsetek kredytów udzielanych przez banki komercyjne i spółdzielcze dla przedsiębiorców, którzy utracili zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z szerzeniem się pandemii;

2) pożyczki płynnościowe BGK na preferencyjnych warunkach (bez oprocentowania i prowizji) dla MŚP, które z powodu pandemii COVID-19 mają problemy z zachowaniem płynności finansowej;

3) dofinansowanie FGŚP do wynagrodzeń pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem ani obniżonym czasem pracy;

4) świadczenia postojowego będą również przysługiwały przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie podlegają ubezpieczeniu z pracy etatowej;

5) uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne;

6) trzymiesięczne wakacje kredytowe dla osób, które z powodu pandemii straciły pracę;

7) możliwość wysyłania pracowników na zaległe urlopy bez ich zgody;

8) ograniczenie do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia odpraw;

9) dodatek solidarnościowy dla osób, z którymi po 15.03.2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem lub którym umowa wygasła;

10) określenie zasad wykonywania pracy zdalnej;

11) możliwość wysłania pracownika na urlop bez jego zgody;

12) umożliwienie otrzymania postojowego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które oprócz polegania ubezpieczeniu z tego tytułu, miała też inny tytuł do ubezpieczeń społecznych;

13) możliwość obniżenia wynagrodzeń lub objęcia przestojem ekonomicznym pracowników jeśli iloraz wynagrodzeń z narzutami do sprzedaży (> 0,3) zwiększył się o więcej niż 5% w stosunku do m-ca bazowego;

14) zawieszenie obowiązków pracodawcy związanych z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS, odpisami podstawowymi oraz wypłatą świadczeń urlopowych;

15) możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji;

16) rozszerzenie dofinansowania wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy w następstwie spadku obrotów gospodarczych wywołanych COVID-19;

17) wydłużenie czasu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do 31.01.2021 r.;

18) pomniejszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;

19) odstąpienie od pobierania czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa;

20) wprowadzenie możliwości pomniejszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz odstąpienia od pobierania czynszu najmu, dzierżawy oraz opłat za użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego;

21) przedłużenie ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

22) rezygnację z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek ZUS;

23) zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego na wniosek kredytodawcy spłacającego kredyt na podstawie przepisów o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych;

24) zniesienie wymogu wnioskowania o umorzenie pożyczki bezzwrotnej dla mikroprzedsiębiorcy;

25) przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną;

26) umożliwienie zawieszenia wykonania umowy o kredyt konsumencki, hipoteczny oraz bankowy dla kredytobiorcy, który po 13.03.2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu;

27) zmianę wnioskowania o zwolnienie z ZUS (od marca do maja 2020 r.) wyłącznie na formę elektroniczną;

28) zmianę wnioskowania o odstąpienie przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę wyłącznie na formę elektroniczną;

29) zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2020 r.;

30) zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS w przypadku należności opłaconych za marzec 2020 r.