Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 3.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 3.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik zaświadczenia podatkowe bez wstrzymanych zaległości zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 3.0 (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 3.0 (elementy podatkowe) termin złożenia zeznania podatkowego PIT zwolnienie z PIT zasiłków kwarantanny rolników i ich rodzin

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Ustawą z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) – dalej tarcza 3.0, rozszerzono tarcze antykryzysowe 1.0 i 2.0.

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 3.0 (elementy niepodatkowe)

Tarcza 3.0 obejmuje m.in.:

1) zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej, co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych;

2) wprowadzenie regulacji określającej, iż świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;

3) rozszerzenie katalogu spraw pilnych rozpatrywanych przez sądy;

4) zniesienie wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego wskazanych terminów materialnych oraz wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych odnośnie wskazanych w ustawie postępowań;

5) przedłużenie zasiłków opiekuńczych, z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi;

6) zmiana warunków przyznawania świadczenia postojowego, zmiana warunków przyznawania przez starostę ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy oraz wydłużenia określonych ustawowo terminów czy ważności dokumentów, zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą za kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy należności te zostały opłacone;

7) rozszerzono zakres świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej na sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach;

9) zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika;

10) umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w miejscu świadczenia pracy;

11) czasowe zwolnienie z opłat wynikających z prawa wodnego od należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa.