Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 2.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 2.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik zwolnienie z PCC dla obrotu walutami wirtualnymi możliwe ulgi w podatku od nieruchomości wyższy limit pomocy de minimis w ulgach podatkowych przedłużenie terminów na dokumentację TP zwolnienie CIT dot. zwolnienia z ZUS zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 2.0 (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 2.0 (elementy podatkowe) przekazanie 1% dla OPP z wniosku po terminie ułatwienie spełnienia warunków istnienia PGK

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Ustawą z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2023 r. poz. 201) – dalej tarcza 2.0, rozszerzono tarczę antykryzysową 1.0, przede wszystkim wprowadzająca oczekiwane przez przedsiębiorców dofinansowanie PFR.

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 2.0 (elementy niepodatkowe)

Tarcza 2.0 obejmuje m.in.:

1) możliwość ubiegania się o udzielenie wsparcia dla MŚP oraz Dużych Przedsiębiorstw (po otrzymaniu notyfikacji KE), w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych – procedura obsługiwana przez PFR;

2) możliwość ustalenia dni wolnych od pracy w związku z epidemią, w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów;

3) uprawnienie ZUS do przekazywania rządowi, ARP SA i PFR SA danych ubezpieczonych celem analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych oraz realizacją zadań pomocowych dotyczących epidemii COVID-19;

4) dopuszczono szkolenia BHP drogą elektroniczną z wyjątkami oraz przedłużono termin ich wykonania do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii;

5) rozszerzono z mocą od 1.04.2020 r. dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników o organizacje pozarządowe (głównie fundacje i stowarzyszenia) oraz o spółdzielnie socjalne, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

6) uwzględniono obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 jako utratę dochodu przy ustalaniu świadczeń rodzinnych;

7) rozszerzono przepisy dot. możliwości zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników o:

a) pozostawanie w gotowości do pracy lub nakazanie odpoczynku w zakładzie lub innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu oraz

b) ich stosowanie m.in. do przedsiębiorców, którym wydano polecenie oraz wytwarzających lub dostarczających żywność;

8) wydłużono cudzoziemcom pobyt i możliwość legalnej pracy w Polsce na podstawie ważnej wizy/w ramach ruchu bezwizowego do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia/epidemii;

9) dla jednoosobowych przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną ubiegających się od 1.04.2020 r. o świadczenie postojowe wyłączono limit przychodów (ok. 15.600 zł), którego przekroczenie uniemożliwiało skorzystanie ze świadczenia postojowego, a także wprowadzono możliwość trójkrotnego jego uzyskania;

10) skrócenie z mocą od 1.04.2020 r. okresu utrzymania zatrudnienia w przypadku dofinansowania wynagrodzeń pracowników lub osób na umowach cywilnoprawnych do okresu dofinansowania;

11) zrezygnowano z mocą od 1.04.2020 r. z oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przy dofinansowaniu jej kosztów u samozatrudnionych, a także skrócono okres obowiązku prowadzenia działalności tylko do okresu dofinansowania;

12) w przypadku mikroprzedsiębiorców biorących pożyczkę na pokrycie kosztów bieżącej działalności zrezygnowano z oświadczenia o stanie zatrudnienia oraz zmodyfikowano warunek umorzenia pożyczki z utrzymania stanu zatrudnienia na prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki;

13) dodano możliwość modyfikacji umów na dofinansowanie niepełnosprawnym bezrobotnym dostępnych usług, rozpoczęcia działalności, zatrudnienia lub szkoleń ze względu na niwelowanie i ograniczenie negatywnych skutków COVID-19;

14) dodano możliwość modyfikacji umów na dofinansowanie pracodawcom na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub założenia przez niego działalności gospodarczej;

15) przedłużono świadectwa zdrowia marynarzy i rybaków do 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia/epidemii;

16) istotnie zmodyfikowano warunki zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. dla płatników mających zgłoszonych poniżej 10 ubezpieczonych;

17) rozszerzono zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. dla płatników mających zgłoszonych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz dla spółdzielni socjalnych, także na zapłacone składki ZUS za marzec 2020 r., które podlegają zwrotowi;

18) wprowadzono zasiłek dla rolnika i domownika objętych kwarantanną obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

19) zrezygnowano z przesłania przez ZUS informacji rocznej o stanie konta ubezpieczonego;

20) wprowadzono możliwość wnioskowania o anulowanie odsetek za zwłokę od nieopłaconych przez płatnika w terminie składek ZUS należnych;

21) możliwość doręczania w postępowaniu administracyjnym pism elektronicznych drogą pocztową;

22) wprowadzenie zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach / zebraniach / walnych w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach, funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji;

23) możliwość udzielania przez fundusze ochrony środowiska oprocentowanych umarzalnych pożyczek także na zachowanie płynności finansowej;

24) umożliwienie operatorowi pocztowemu doręczanie przesyłek poleconych jak zwykłych, wydania nieodebranych w terminie przesyłek adresatowi w terminie 14 dni od odwołania stanu zagrożenia/epidemii, z wyłączeniem przesyłek sądowych, organów ścigania oraz komorniczych;

25) rozszerzono wyłączenie stosowania prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków także do obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności;

26) rozszerzono definicję spraw pilnych, którymi ma zająć się inny sąd ze względu na skutki pandemii, o rozpoznanie wniosków restrukturyzacyjnych przedsiębiorców;

27) doprecyzowano wydłużenie terminu do wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste;

28) wprowadzenie przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy stan niewypłacalności powstał od 13.04.2020 r. z powodu COVID-19;

29) wprowadzono sporo wyłączeń wstrzymania terminów procesowych, m.in. planowania przestrzennego, inwestycji mieszkaniowych, inwestycji strategicznych, kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych na podstawie prawa farmaceutycznego, a także dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej;

30) wprowadzono możliwość elektronicznego składania wniosków i oświadczeń o datacje dla rolnictwa;

31) rozszerzono możliwość zmiany warunków spłaty kredytów bankowych dla dużych przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych (głównie fundacji i stowarzyszeń) oraz dla spółdzielni socjalnych;

32) wprowadzono wyłączenie od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w okresie zagrożenia/epidemii COVID-19.