Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 1.0 mogących złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe tarczy antykryzysowej 1.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik wydłużony termin do zawiadomienia o wpłacie na niezgłoszony rachunek bankowy nowelizacja CIT nowelizacja ryczałtowego PIT zawieszenie terminów dot. schematów podatkowych wydłużenie terminu dla egzaminu na doradcę podatkowego wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowych nowelizacja VAT zawieszenie terminów procesowych spraw podatkowych nowelizacja k.k.s. zawieszenie opłaty prolongacyjnej przedłużenie termin sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego spóźniony PIT bez kary wstrzymanie egzekucji nowelizacje ustaw podatkowych zwolnienie z opłacania składek ZUS wolne od PIT/CIT rezygnacja z nadzoru nad wyrobami akcyzowymi zagrożenie stabilności finansowej podatnika zmiana terminu dla dokumentacji TP zapoznanie się z treścią specustawy (elementy niepodatkowe) zapoznanie się z treścią tarczy 1.0 (elementy podatkowe) przedłużony termin CIT-8 uprawnienie gmin/miast do ulg w podatku od nieruchomości. nowelizacja PIT podatki pod.lokalne/inne ordynacja rachunkowość nowele ustaw

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) – dalej tarcza 1.0, rozszerzono ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – dalej u.k. (tzw. specustawę).

Zob. także procedura Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa.

Krok: zapoznanie się z treścią specustawy (elementy niepodatkowe)

Tarcza 1.0 wprowadza m.in.:

1) możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej (art. 3);

2) dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w ZUS/KRUS rodzica dziecka, któremu zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę (art. 4 i 4a);

3) możliwość wydawania poleceń przez wojewodę, ministra zdrowia lub premiera osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom w drodze decyzji administracyjnej (art. 11);

4) wyłączenie stosowania prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 12), a także obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności (art. 12b);

5) zawieszenie wykonywania badań okresowych pracowników (art. 12a);

6) dopuszczenie szkoleń BHP drogą elektroniczną z wyjątkami oraz przedłużenie terminów ich wykonania (art. 12e),

7) rozszerzenie definicji spraw pilnych, którymi ma zająć się inny sąd ze względu na skutki pandemii, o rozpoznanie wniosków restrukturyzacyjnych przedsiębiorców (art. 14a),

8) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (art. 15a-15b);

7) zwolnienie młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy (art. 15f);

8) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g);

9) przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności (art. 15h);

10) przedłużenie terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste (art. 15j);

11) wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zarządzania prawami autorskimi i opłat abonamentowych od przedsiębiorców (art. 15l);

12) możliwość renegocjacji zleceń publicznych, jeżeli pandemia ma wpływ na ich realizację (art. 15r);

13) możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w przedsiębiorstwach związanych z infrastrukturą krytyczną oraz na stacjach paliw (art. 15x);

14) obniżenie czynszu najmu powierzchni w dużych obiektach handlowych w przypadku ograniczenia lub zakazu prowadzenia działalności w takich obiektach (art. 15ze);

15) możliwość wprowadzania systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (art. 15zf);

16) zmiany w zakresie przyznawania dotacji (art. 15zi-15zk);

17) przyznanie świadczenia postojowego prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą i na umowach cywilnoprawnych (art. 15zq-15zza);

18) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców przy spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb);

19) dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzc);

20) udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd);

21) przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę oraz pobytu i pracy cudzoziemca (art. 15zzq i art. 15z1–15z4);

22) wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów określonych przepisami prawa administracyjnego; wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary (art. 15zzr);

22a) przerwanie biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19 (art. 15zzra);

23) wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych, z wieloma wyłączeniami (art. 15zzs);

24) wstrzymanie eksmisji z lokali mieszkalnych (art. 15zzt);

25) poręczenia i gwarancje udzielane przez BGK spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców (art. 15zzzd);

26) udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego z tytułu gospodarowania nieruchomościami (art. 15zzzg);

27) wydłużenie terminów na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (art. 31i) oraz czasowej rejestracji pojazdów (art. 85 noweli u.k. z 16 kwietnia 2020 r.);

28) przerwanie biegu terminów na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 31j);

29) przedłużenie umowy najmu lokalu na dotychczasowych warunkach (art. 31s) oraz czasowy zakaz wypowiedzenia najemcy lokalu mieszkalnego umowy najmu lub wysokości czynszu i przedłużenie terminu wypowiedzenia (art. 31t i 31u);

30) zwolnienie z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, płatników mających zgłoszonych nie więcej niż 9 ubezpieczonych, od 10 do 49 ubezpieczonych oraz duchownych (art. 31zo i 31zp) oraz rolników (art. 31zz);

31) obowiązki dot. składania i rozliczania deklaracji i imiennych raportów miesięcznych do ZUS (art. 31zq-31zw),

a także zmiany przepisów wielu ustaw.