Musiał Krzysztof J., Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 9.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 4 maja 2021 r.
Autorzy:

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 9.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 9.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 9.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa

Procedura ma na celu wskazanie skutków kadrowych i podatkowych narzędzi tarczy antykryzysowej 9.0, aktualizujących narzędzia tarczy 7.0 i tarczy 8.0, które mogą złagodzić skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Narzędzia podatkowe i kadrowe tarczy antykryzysowej 9.0 wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa podatnik podatnik zwolnienie ze składek ZUS zapoznanie się z treścią tarczy 9.0 (elementy podatkowe) brak nowych elementów podatkowych zagrożenie stabilności finansowej podatnika zapoznanie się z treścią tarczy 9.0 (elementy kadrowe) świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy świadczenie postojowe/ ponowne świadczenie postojowe dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Krok: zagrożenie stabilności finansowej podatnika

Wraz z uchwaleniem ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) – dalej tarcza 6.0, która wprowadziła nowe narzędzia zawierające wiele instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz zleceniobiorców działających w wybranych sektorowo rodzajach działalności wg podanych kodów PKD, ustawodawca umożliwił Radzie Ministrów w drodze wydania rozporządzenia rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którym udzielone jest wsparcie w ramach tarczy 6.0. Na tej podstawie rząd udzielił od 1.02.2021 r. pomocy dodatkowej grupie przedsiębiorców w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1291) – dalej tarcza 7.0, którą następnie rozszerzył (w istocie zastąpił) od 28.02.2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 26.02.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 371) – dalej tarcza 8.0. Aktualizacja tego rozporządzenia z dniem 26.04.2021 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z 16.04.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz. 713) – dalej tarcza 9.0, stanowi najnowsze narzędzie do walki ze skutkami pandemii COVID-19.

Krok: zapoznanie się z treścią tarczy 9.0 (elementy kadrowe)

Elementy tarczy 9.0 dzielą się na dwa okresy czasowe:

– od 26.04.2021 r. obowiązują przepisy dot. świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

– od 4.05.2021 r. obowiązują również przepisy dot. świadczeń postojowych oraz zwolnień z ZUS.