Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę - OpenLEX

Kubiak Marcin, Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 lutego 2021 r.
Autorzy:

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

Artykuł 31 ust. 1 p.b. reguluje zwolnienie od obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę poprzez dokonanie zgłoszenia tych zamierzeń, które są w nim wymienione (rozbiórki wymienione w art. 31 ust. 1a p.b. są zwolnione z obowiązku pozwolenia czy zgłoszenia). Ustawowe zwolnienie od obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, na rzecz odformalizowanego zgłoszenia, nie ma jednak charakteru bezwzględnego. W art. 31 ust. 3 p.b. jest uprawnieniem dla organu administracji architektoniczno-budowlanej, właściwego do zaakceptowania zgłoszenia, do nałożenia na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli wymienionych w art. 31 ust. 1 p.b. - jeżeli organ ten uzna, że zaistniała chociaż jedna z przesłanek wymienionych w art. 31 ust. 3 p.b.

Warto zaznaczyć, że przepisy nie zawierały dotąd pełnej regulacji proceduralnej dotyczącej zgłoszenia rozbiórki. Obecnie, w wyniku nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz.2255) instytucja zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego została objęta, z zastrzeżeniem stosowania odpowiednio, możliwością nakładania na inwestora obowiązku uzupełnienia brakujących dokumentów, przerwaniem biegu terminu na wniesienie sprzeciwu - w razie nałożenia tego obowiązku, sprecyzowaniem, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, wprowadzeniem możliwości wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu(art. 31 ust. 2 zdanie drugie p.b.). Dodatkowo, od dnia 19 września 2020 r., do zgłoszenia rozbiórki stosuje się odpowiednio art. 33 ust. 4 pkt 1 p.b., który stanowi, że do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć zgodę właściciela obiektu, a od dnia 4 lutego 2021 r. zgłoszenia można dokonywać także w formie elektronicznej (art. 31 ust. 1d-1f p.b.).

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę organ organ możliwa treść decyzji czy zaistniały okoliczności określone w art. 31 ust. 3 p.b.? decyzja o sprzeciwie odmowa przyjęcia zgłoszenia odmowa przyjęcia zgłoszenia i nałożenie obowiązku na inwestora tak nie

Krok: decyzja o sprzeciwie

Ewentualny sprzeciw wobec zgłoszenia rozbiórki przybiera postać decyzji administracyjnej. W zależności od sytuacji decyzja zawiera jedno lub dwa rozstrzygnięcia organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nakazane w art. 31 ust. 2 zdanie drugie p.b., stosowanie, odpowiednio, przepisu art. 30 ust. 5 w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2017 r. oznacza, że organ administracji architektoniczno-budowlanej obecnie ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji, liczone od dnia doręczenia zgłoszenia.

Krok: czy zaistniały okoliczności określone w art. 31 ust. 3 p.b.?

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków i budowli wymienionych w art. 31 ust. 1 p.b. zależy od uznania organu administracji. Przesłanka opisana w art. 31 ust. 3 pkt 1 p.b. wiąże się z obowiązkiem uprawdopodobnienia przez organ, że rozbiórka obiektu (obiektów) może spowodować określone pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych czy stanu środowiska. W odniesieniu do przesłanki wymienionej w art. 31 ust. 3 pkt 2 p.b. należy wskazać, że w przypadku robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektu budowlanego kluczowe znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa prowadzenia tych robót. Wymóg ten odnosi się przede wszystkim do zachowania warunków bezpieczeństwa związanych zarówno z wykonywaniem robót rozbiórkowych jak i stanem zaistniałym po wyeliminowaniu określonego obiektu budowlanego (J. Dessoulavy-Śliwiński [w:] Prawo budowlane. Komentarz pod red. Z. Niewiadomskiego, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 405).