Gruszecki Krzysztof, Nałożenie obowiązku przeprowadzenia remediacji

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia remediacji

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia remediacji

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia remediacji

Postanowienia art. 101m p.o.ś. znajdują zastosowanie w przypadku, gdy władający powierzchnią ziemi (w rozumieniu art. 3 pkt 44 p.o.ś.) lub inny sprawca szkody jest zobowiązany do przeprowadzenia remediacji na zanieczyszczonym terenie (co do zasady, to te podmioty, zgodnie z postanowieniami art. 101h p.o.ś., są zobowiązane do przeprowadzenia remediacji), a żadnych działań celem przeprowadzenia remediacji nie poweźmie.

Krok: powzięcie informacji, że władający powierzchnią ziemi nie przeprowadza remediacji

Co do zasady, to władający nieruchomością jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do usunięcia historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i gleby. Jednakże podmioty te nie zawsze przejawiają wymaganą w tym względzie aktywność, tj. składają wniosek o ustalenie planu remediacji. W momencie powzięcia informacji, że podmiot zobowiązany do przeprowadzenia remediacji nie podejmuje aktywności w tym kierunku, RDOŚ ma prawo skorzystać ze środków wskazanych w art. 101m ust. 1 p.o.ś.

Krok: (!) wezwanie do złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji

Brak określenia formy prawnej wezwania

W pierwszej kolejności RDOŚ może wezwać podmiot zobowiązany do przeprowadzenia remediacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji (o którym mowa w art. 101l ust. 2 p.o.ś.). Z przepisów nie wynika natomiast, w jakiej formie powinno następować wezwanie do dobrowolnego złożenia ww. wniosku. Nie będzie ono następowało w formie decyzji, jak również w formie postanowienia (z uwagi na fakt, że nie toczy się jeszcze żadne postępowanie administracyjne). Z takiego wezwania wynikają jednak konkretne skutki prawne. Określa się w nim, kto powinien podjąć działania remediacyjne (w tym zakresie musi to być zgodne z danymi wpisanymi do rejestru prowadzonego na podstawie art. 101c p.o.ś.). Po drugie, w wezwaniu wyznacza się termin, w jakim powinien być złożony wniosek o ustalenie planu remediacji (z żadnego przepisu prawa nie wynika bezpośrednio, w jakim terminie taki wniosek powinien być złożony). Powyższe wywołuje konkretne skutki prawne dla podmiotu wezwanego.

Wezwanie musi być kwalifikowane jako czynność prawna, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., z której dla adresata wynikają bezpośrednio skutki prawne. Ma on możliwość kwestionowania takiej czynności przez wniesienie skargi do sądu administracyjnego, po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia stanu naruszenia prawa. Czynność ta nie może być zatem bagatelizowana. RDOŚ powinien zweryfikować, do kogo kieruje wezwanie i jaki wyznacza termin do złożenia wniosku. Podmiot zobowiązany powinien natomiast ocenić, czy czuje się zobowiązanym i czy może wywiązać się z wezwania w zakreślonym terminie.

Nałożenie obowiązku przeprowadzenia remediacji organ opiniujący organ opiniujący odebranie wniosku o wydanie opinii sporządzenie opinii podmiot zobowiązany podmiot zobowiązany przeprowadzenie remediacji odebranie zawiadomienia o wszczęciu postępowania odebranie decyzji odebranie wezwania do złożenia wniosku o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji RDOŚ RDOŚ wszczęcie postępowania celem nałożenia obowiązku przeprowadzenia remediacji na podstawie ustalonego przez RDOŚ planu remediacji wystąpienie o wydanie opinii brak podstaw do wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia remediacji na podstawie ustalonego przez RDOŚ planu remediacji (!) wezwanie do  złożenia wniosku  o wydanie decyzji  ustalającej plan  remediacji przeprowadzenie postępowania dowodowego czy władający powierzchnią ziemi złożył wniosek o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji opracowanie projektu planu remediacji wydanie decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia remediacji na podstawie ustalonego przez RDOŚ planu remediacji rozważanie uwzględnienia opinii powzięcie informacji, że władający powierzchnią ziemi nie przeprowadza remediacji odebranie opinii tak nie