Niewiadomski Zygmunt, Nałożenie obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., albo usunięcia tablicy lub urządzenia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Nałożenie obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., albo usunięcia tablicy lub urządzenia

Nałożenie obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., albo usunięcia tablicy lub urządzenia

Nałożenie obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., albo usunięcia tablicy lub urządzenia

Nałożenie obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwały reklamowej) albo usunięcia tablicy lub urządzenia jest elementem decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przywołaną uchwałą rady gminy. Przesłanką wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie jest okoliczność, iż w dniu wydania decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej tablica lub urządzenie reklamowe są niezgodnie z przepisami uchwały reklamowej. W części nakładającej obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały reklamowej albo usunięcia tablicy lub urządzenia, decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej przysługuje rygor natychmiastowej wykonalności. Następstwem ustalenia opisywanego obowiązku jest konieczność wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 37d ust. 5 u.p.z.p. do dnia dostosowania tablicy lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały reklamowej albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

strona strona wykonanie obowiązku zapoznanie się z decyzją wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta powzięcie informacji o wykonaniu obowiązku wymierzenie kary za okres od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 37d ust. 5, odpowiednio do dnia dostosowania tablicy lub urządzenia do przepisów uchwały albo usunięcia tablicy lub urządzenia wydanie decyzji ws. nałożenia kary czy w dniu wydania decyzji ws. nałożenia kary, tablica lub urządzenie reklamowe spełnia wymagania określone przepisami uchwały? brak podstaw do nałożenia dodatkowego obowiązku nałożenie obowiązku dostosowania tablicy lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., albo usunięcia tablicy lub urządzenia tak nie

Krok: wydanie decyzji ws. nałożenia kary

Decyzję administracyjną w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta. Przesłanką do wydania decyzji w tej sprawie jest stwierdzenie, iż tablica lub urządzenie reklamowe umieszczona jest niezgodnie z postanowieniami uchwały reklamowej.

Krok: czy w dniu wydania decyzji ws. nałożenia kary, tablica lub urządzenie reklamowe spełnia wymagania określone przepisami uchwały?

Organ administracyjny prowadzący postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy lub urządzenia reklamowego niezgodnie z postanowieniami uchwały reklamowej jest zobowiązany ustalić, czy w dniu wydania decyzji w tej sprawie tablica lub urządzenie reklamowe jest umieszczone zgodnie z przepisami uchwały.