Niewiadomski Zygmunt, Nałożenie kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 11 września 2015 r.
Autorzy:

Nałożenie kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Nałożenie kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Nałożenie kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p.

Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą rady gminy, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p. jest wszczynane z urzędu. Organem właściwym rzeczowo do wydania decyzji w tej sprawie jest organ wykonawczy gminy. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (uchwały reklamowej) albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Odpowiedzialność strony postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej ma charakter obiektywny, jest odpowiedzialnością administracyjną. Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej jest decyzją związaną. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień uchwały reklamowej w kwestii usytuowania tablicy lub urządzenia reklamowego organ administracyjny obligatoryjnie wymierza karę pieniężną z tego tytułu oraz ewentualnie nakłada obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały.

wójt, burmistrz, prezydent miasta wójt, burmistrz, prezydent miasta przeprowadzenie postępowania dowodowego ustalenie wysokości kary naliczenie kary wymierzenie kary czy w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe są zgodne z przepisami, o których mowa w art. 37d ust. 1 u.p.z.p.? ustalenie wysokości kary oraz nałożenie obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 u.p.z.p., albo usunięcia tablicy lub urządzenia powzięcie informacji o umieszczeniu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą badanie właściwości organu przekazanie według właściwości ustalenie stron postępowania wszczęcie postępowania tak nie niewłaściwy właściwy

Krok: powzięcie informacji o umieszczeniu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą

Organ administracyjny powziąwszy informacje o umieszczeniu tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą reklamową jest zobligowany podjąć czynności sprawdzające, które w konsekwencji mogą prowadzić do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 37d ust. 1 u.p.z.p.

Krok: badanie właściwości organu

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu umieszczenia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą reklamową jest organ wykonawczy gminy, na terytorium której doszło do naruszenia przepisów w tej kwestii.