Kędziora Robert, Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Zgodnie z definicją przyjętą w przepisie art. 189b k.p.a. administracyjną karą pieniężną jest sankcja o charakterze pieniężnym, nakładana przez organ administracji publicznej w drodze decyzji, w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszeniu zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Kary pieniężne stanowią instytucje prawa publicznego, są wymierzane przez organy administracyjne, dotyczą dziedzin z zakresu działalności administracji publicznej, stanowią jeden ze środków prawnych odpowiedzialności administracyjnoprawnej (zob. J. Jendrośka, Kary administracyjne [w:] Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001, s. 52). Administracyjne kary pieniężne mogą być wymierzane jako dolegliwości za działanie bez wymaganego prawem zezwolenia, za naruszenie zakazu lub nakazu określonego normami prawa, jak również za spowodowanie stanu bezprawia administracyjnego, charakteryzującego się ciągłością w określonym czasie (zob. M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008, s. 94). Przepisy działu IVa k.p.a. nie znajdują zastosowania w sprawach nakładania lub wymierzania przez organ administracji publicznej kar na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej lub z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej strona strona udzielenie odpowiedzi na postanowienie brak reakcji odebranie zawiadomienia ustosunkowanie się do postanowienia odebranie postanowienia organ organ odstąpienie od nałożenia kary i pouczenie nałożenie administracyjnej kary pieniężnej ocena zasadności fakultatywnego odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej umorzenie postępowania zastosowanie przepisów szczególnych otrzymanie odpowiedzi czy przedstawiono wymagane dowody? stwierdzenie okoliczności, w której wymagane jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej badanie czy upłynął termin przedawnienia upływ terminu wszczęcie postępowania z urzędu ustalenie wymiaru administracyjnej kary pieniężnej czy naruszenie prawa jest następstwem siły wyższej? zastosowanie przepisów szczególnych czy przepisy szczególne regulują odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia? wyznaczenie terminu na przedstawienie dowodów usunięcia naruszenia prawa lub powiadomienia właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa czy przepisy szczególne regulują przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej? ocena zasadności obligatoryjnego odstąpienia od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej oczekiwanie na odpowiedź uzasadnione niezasadne stwierdzenie podstawy odstąpienia brak podstaw do odstąpienia tak nie upłynął nie upłynął zawiadomienie strony tak nie tak nie tak nie uzasadnione niezasadne

Krok: stwierdzenie okoliczności, w której wymagane jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej

Organ administracji publicznej po stwierdzeniu okoliczności, względem których przepisy prawa materialnego przewidują nałożenie administracyjnej kary pieniężnej, podejmuje czynności w celu wszczęcia postępowania.

Krok: odebranie zawiadomienia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania jest istotnym aspektem realizacji zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu (zob. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 285).