Musiał Krzysztof J., Naliczanie odsetek za zwłokę

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Naliczanie odsetek za zwłokę

Naliczanie odsetek za zwłokę

Naliczanie odsetek za zwłokę

Procedura dotyczy przesłanek i sposobu naliczania odsetek za zwłokę.

Naliczanie odsetek za zwłokę organ podatkowy organ podatkowy wydanie decyzji lub postanowienia w sprawie odsetek za zwłokę podmiot obowiązany lub organ podatkowy podmiot obowiązany lub organ podatkowy naliczenie odsetek za zwłokę zwolnienie z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę od kwot traktowanych na równi z zaległościami obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę od zaliczek na podatek podmiot obowiązany podmiot obowiązany odsetki za zwłokę nalicza podmiot do tego obowiązany niewykonanie w terminie zobowiązania podatkowego przez podmiot obowiązany przez organ zwolnienie z obowiązku naliczania od zaległości podatkowych od kwot traktowanych na równi z zaległościami od zaliczek na podatek

Krok: niewykonanie w terminie zobowiązania podatkowego

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Mają one charakter akcesoryjny w stosunku do należności głównej - zaległości podatkowej. Mogą powstać jedynie wówczas, gdy powstała sama zaległość. Wygaśnięcie zaległości w całości lub części przesądza o wygaśnięciu odsetek za zwłokę (w całości lub części). Nieważność głównego stosunku zobowiązaniowego pociąga za sobą bezskuteczność roszczenia o odsetki.

Również wymiar odsetek za zwłokę jest ściśle związany z wymiarem zobowiązania podatkowego, a rozmiary odsetek wtórne w stosunku do wielkości zobowiązania wynikającego z wymiaru.

Krok: obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę

Obowiązek naliczenia odsetek jest niezależny od okoliczności powstania zaległości podatkowej i woli stron stosunku prawno-podatkowego.

Nie ma przy tym znaczenia przyczyna, która spowodowała, że podatnik nie obliczył i nie wpłacił należnego podatku w terminie (zob. wyrok WSA w Białymstoku z 2.04.2008 r., I SA/Bk 77/08).

Regułą jest, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent obowiązany był dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Odrębnie określono terminy naliczania odsetek dla należności traktowanych na równi z zaległością podatkową. W tym przypadku odsetki za zwłokę naliczane są odpowiednio od dnia zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych lub na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zasadniczo odsetki za zwłokę naliczane są do dnia zlikwidowania (wygaśnięcia) zaległości podatkowej lub należności traktowanej na równi z zaległością podatkową. Zakończenie okresu naliczania odsetek jest jednak uzależnione od rodzaju zaległości podatkowej i sposobu jej wygaśnięcia.