Krywan Tomasz, Najem jako źródło przychodów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Najem jako źródło przychodów

Najem jako źródło przychodów

Najem jako źródło przychodów

Procedura pozwala ustalić, do jakiego źródła przychodów należą osiągane przez osobę fizyczną przychody z najmu.

Najem jako źródło przychodów podatnik podatnik przychód z najmu stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. przychód z najmu jest przychodem z działalności gospodarczej (!) osoba fizyczna  osiąga przychody  z najmu czy przedmiotem najmu jest składnik majątkowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą? czy najem następuje w ramach działalności gospodarczej podatnika? tak nie tak nie

Krok: (!) osoba fizyczna osiąga przychody z najmu

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychody z najmu traktowane są w sposób szczególny, gdyż mogą stanowić przychody z dwóch źródeł, a mianowicie:

1) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.,

2) przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2017 r., 0461-ITPB1.4511.895.2016.1.AK, w której czytamy, że „najem dla celów podatkowych może być traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f.”.

Uwaga! Ryzyko: Przychody z najmu mogą na gruncie u.p.d.o.f. stanowić przychody z jednego z dwóch źródeł. Istnieje w związku z tym ryzyko rozpoznawania przychodów z najmu jako przychodów z niewłaściwego źródła przychodów.

Krok: czy przedmiotem najmu jest składnik majątkowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Przychody z najmu stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich ma miejsce, jeżeli wynajmowane są składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Za składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie uważa się przy tym składników majątku wycofanych z tej działalności. Dopuszcza się w konsekwencji wycofywanie wynajmowanych składników majątku z działalności gospodarczej i kontynuowanie ich wynajmu „prywatnie” (poza prowadzoną działalnością gospodarczą). Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 lipca 2016 r., IBPB-1-1/4511-348/16/WRz. Czytamy w niej, że „jeżeli w istocie Wnioskodawca skutecznie i trwale wycofał wskazane we wniosku nieruchomości z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, a umowy najmu tych nieruchomości zostały (-ną) zawarte poza tą działalnością, to przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji przychody, uzyskiwane z wynajmu tych nieruchomości (niezwiązanych z działalnością gospodarczą), mogą być zaliczone do odrębnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że Wnioskodawca będzie wynajmował inne nieruchomości (stanowiące środki trwałe) w ramach działalności gospodarczej”.