Kosiorek Aleksandra, Najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Autorzy:

Najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: dz. u. z 2022 r. poz. 633), SP ZOZ gospodaruje posiadanym mieniem. Opierając się na brzmieniu powyższego przepisu, SP ZOZ ma m.in. prawo do wynajmowania posiadanych aktywów trwałych. Niniejsza procedura szczegółowo prezentuje poszczególne czynności konieczne do skutecznego wynajęcia aktywów trwałych przez SP ZOZ. Procedura dotyczy bezprzetargowego trybu wyłonienia najemcy. Autor zwraca uwagę na elementy niezbędne do uwzględnienia również w przypadku zastosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych.

Najem aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej najemca najemca wysłanie oferty decyzja o przygotowaniu oferty opracowanie oferty SP ZOZ SP ZOZ przygotowanie wniosku o wydanie zgody przez podmiot tworzący odebranie zgody zawarcie umowy najmu możliwe decyzje przyjęcie oferty odrzucenie oferty negocjacje umowy odebranie dokumentu odebranie oferty analiza oferty podmiot tworzący podmiot tworzący odebranie wniosku możliwe decyzje decyzja odmowna zgoda na najem przesłanie dokumentu zawierającego zgodę decyzja o określeniu zasad najmu aktywów SP ZOZ-u wysłanie dokumentu opracowanie zasad najmu

Krok: decyzja o określeniu zasad najmu aktywów SP ZOZ-u

Najem aktywów trwałych SP ZOZ-u nastąpić może wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Pojęcie „aktywów trwałych” należy definiować w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - jako aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych (art. 3 ust. 1 pkt 13 i 18 u.o.r.). Najem aktywów trwałych SP ZOZ-u w oparciu o zasady określone przez podmiot tworzący dotyczy zarówno trybu przetargowego, jak i bezprzetargowego. Czynność prawna dokonana przez SP ZOZ i polegająca na najmie aktywów trwałych bez określonych przez podmiot tworzący zasad lub z ich pominięciem jest nieważna, zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: dz. u. z 2022 r. poz. 633).

Zasady, o których mowa powyżej, określone dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wniesienie majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność, dokonanie tych czynności wymaga zgody podmiotu tworzącego.

Zakazu powyższego nie stosuje się, jeżeli podmiot tworzący, przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, wyraził zgodę na wniesienie majątku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407).

Krok: opracowanie zasad najmu

Podmiot tworzący określa zasady najmu aktywów trwałych poprzez wydanie stosownego aktu prawnego w postaci najczęściej zarządzenia lub uchwały, w zależności od rodzaju podmiotu tworzącego, z jakim mamy do czynienia, np. w przypadku SP ZOZ-ów, dla których podmiotem tworzącym będzie odpowiedni minister, zasady będą miały formę zarządzenia, w przypadku samorządowej placówki medycznej, zasady określone zostaną w formie uchwały. Dokument określający zasady najmu aktywów trwałych SP ZOZ-u może mieć charakter ogólny, jak i odnosić się ściśle do konkretnej umowy lub transakcji.