Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych

Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych

Procedura ma na celu wskazanie rodzajów nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji ostatecznych.

Krok: (!) zaistnienie przesłanki do wszczęcia nadzwyczajnego trybu wzruszania decyzji ostatecznej

Decyzje ostateczne, czyli decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym (zob. procedura Zasada trwałości decyzji ostatecznych), można uchylić lub zmienić, stwierdzić ich nieważność oraz wznowić postępowanie nimi zakończone tylko w ramach nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Uwaga! Ryzyko: Tylko wady kwalifikowane mogą być podstawą eliminowania z obrotu prawnego decyzji ostatecznej, co jest wyjątkiem od zasady trwałości decyzji i nie może być on rozszerzany na inne, niż wskazane w ustawie przypadki naruszenia prawa (zob. wyrok NSA z dnia 22 maja 2014 r., II FSK 1505/12).

Krok: rodzaje trybów nadzwyczajnych

Tryby nadzwyczajne wzruszania decyzji ostatecznych dzielą się na:

1) wznowienie postępowania podatkowego (art. 240–246 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm. - dalej o.p.).

2) stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej (art. 247–252 o.p.);

3) uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej z innych przyczyn (art. 253-256 o.p.);

4) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji organu I instancji (art. 258–259 o.p.).

Tryby wzruszania decyzji ostatecznych są niekonkurencyjne, ponieważ opierają się na odmiennych przesłankach, wobec czego mogą toczyć się równocześnie, jeżeli w jednej sprawie zachodzą przesłanki do wszczęcia kilku postępowań nadzwyczajnych lub gdy strona twierdzi, że takie przesłanki występują. Istotna jest natomiast kwestia kolejności rozpoznania tych spraw. W pierwszej kolejności powinno być zakończone postępowanie o stwierdzenie nieważności, następnie postępowanie wznowieniowe, a na końcu postępowanie o zmianę decyzji ostatecznej. Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wyeliminuje ją bowiem z obrotu prawnego, w związku z czym bezprzedmiotowe staną się postępowania w innych trybach nadzwyczajnych (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2012 r., III SA/Po 832/11).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację