Gruszecki Krzysztof, Nadzór nad działalnością parków narodowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2017 r.
Autorzy:

Nadzór nad działalnością parków narodowych

Nadzór nad działalnością parków narodowych

Nadzór nad działalnością parków narodowych

Krok: powstanie obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością parków narodowych

Park narodowy, będący najwyższą formą konserwatorskiej ochrony przyrody, jest ustanawiany zgodnie z procedurą wskazaną w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p. - i obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Obowiązek sprawowania nadzoru nad działalnością parków narodowych został przewidziany w art. 9 u.o.p.

Krok: ustalenie organu właściwego

Organem właściwym do sprawowania nadzoru nad działalnością parków narodowych jest, stosownie do art. 9 u.o.p., minister właściwy do spraw środowiska. Powyższa kompetencja wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888), zgodnie z którym dział środowisko (którym kieruje minister właściwy do spraw środowiska) obejmuje sprawy z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony w parkach narodowych.

Nadzór nad działalnością parków narodowych minister właściwy ds. środowiska minister właściwy ds. środowiska powstanie obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością parków narodowych ustalenie organu właściwego (!) ustalenie  zakresu nadzoru sporządzenie sprawozdania