Gruszecki Krzysztof, Nadanie statutu parkowi narodowemu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2017 r.
Autorzy:

Nadanie statutu parkowi narodowemu

Nadanie statutu parkowi narodowemu

Nadanie statutu parkowi narodowemu

Krok: powstanie obowiązku nadania statutu parkowi narodowemu

Park narodowy, będący najwyższą formą konserwatorskiej ochrony przyrody, jest ustanawiany zgodnie z procedurą wskazaną w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p. i obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Obowiązek nadania statutu parkowi narodowemu został przewidziany w art. 8f u.o.p.

Krok: ustalenie organu właściwego

Organem właściwym do nadania statutu parkowi narodowemu jest, stosownie do art. 8f u.o.p., minister właściwy do spraw środowiska. Powyższa kompetencja wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888), zgodnie z którym dział środowisko (którym kieruje minister właściwy do spraw środowiska) obejmuje sprawy z zakresu ochrony przyrody, w tym ochrony w parkach narodowych.

Nadanie statutu parkowi narodowemu minister właściwy do spraw środowiska minister właściwy do spraw środowiska powstanie obowiązku nadania statutu parkowi narodowemu ustalenie organu właściwego ustalenie kryteriów nadanie statutu