Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny - OpenLEX

Kęska Katarzyna, Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny

Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny

Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny

Niniejsza procedura opisuje zasady ustalania maksymalnej ceny, po jakiej świadczeniodawca może nabyć lek umieszczony w wykazie produktów refundowanych. Niniejsza procedura nie opisuje zasad i procesu ustalania ceny urzędowej leku przez Ministra Zdrowia.

Nabywanie leków refundowanych przez szpitale - ustalanie maksymalnej ceny świadczeniodawca świadczeniodawca czy lek z daną substancją czynną stanowi podstawę limitu? ustalenie ceny nabycia czy koszt jednego DDD leku jest niższy niż koszt DDD leku stanowiącego podstawę limitu? stosuje się art. 9 ust. 1 u.r.l. stosuje się art. 9 ust. 2 u.r.l. Minister Zdrowia Minister Zdrowia ustalenie cen urzędowych produktów refundowanych ogłoszenie wykazu produktów refundowanych sprawdzenie na wykazie nie tak nie tak

Krok: ustalenie cen urzędowych produktów refundowanych

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) - dalej u.r.l. - objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu następuje w drodze decyzji Ministra Zdrowia. Decyzja jest efektem postępowania przeprowadzonego na skutek złożonego wniosku o objęcie refundacją oraz negocjacji pomiędzy wnioskodawcą a działającą przy Ministrze Zdrowia Komisją Ekonomiczną.

Krok: ogłoszenie wykazu produktów refundowanych

Zgodnie z art. 37 ust. 1 u.r.l., Minister Zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykazy refundowanych:

1) leków;

2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

3) wyrobów medycznych

- w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją.

Obwieszczenie zawiera:

1) dane identyfikujące lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny;

2) kategorię dostępności refundacyjnej;

3) poziom odpłatności;

4) urzędową cenę zbytu;

5) cenę detaliczną;

6) wysokość limitu finansowania;

7) wysokość dopłaty świadczeniobiorcy;

8) grupę limitową;

9) termin wejścia w życie decyzji refundacyjnej oraz okres jej obowiązywania.