Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu sądowym - OpenLEX

Kremens Karolina, Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu sądowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu sądowym

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu sądowym

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu sądowym

Krok: potrzeba przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.).

Krok: wezwanie świadka do złożenia zeznań

Niezależnie od tego, czy dowód z przesłuchania świadka dopuszczony został na skutek inicjatywy dowodowej strony, czy na skutek inicjatywy dowodowej sądu, wezwanie świadka celem złożenia zeznań stanowi wyłączną kompetencję sądu w postępowaniu sądowym.

Formę wezwania reguluje art. 129 k.p.k. Pismo takie kierowane do świadka powinno zawierać informację o:

·

organie wysyłającym,

·

sprawie w jakiej następuje wezwanie - nie tylko sygnatura sprawy, ale także przedmiot postępowania, tj. kwalifikacja prawna i osoba oskarżonego, jeżeli taki został już w sprawie wskazany,

·

miejscu wezwania,

·

czasie wezwania,

·

charakterze w jakim należy się stawić (świadek),

·

charakterze stawiennictwa (obowiązkowe – nieobowiązkowe), skutkach niestawiennictwa - np. zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie, kara porządkowa; brak informacji o obligatoryjności stawiennictwa i skutkach niestawiennictwa uniemożliwia zastosowanie środków przymusu wobec świadka, który się nie stawił.

Możliwość złożenia zeznań przez świadka w postępowaniu sądowym świadek świadek wskazanie okoliczności uniemożliwiających stawienie się w siedzibie sądu świadek stawia się w sądzie na przesłuchanie możliwa reakcja świadka otrzymanie wezwania świadek nie stawia się bez należytego usprawiedliwienia zaistnienie trudnych do usunięcia przeszkód w stawiennictwie w siedzibie sądu wzywającego pojawienie się okoliczności dotyczących tajemnicy informacji niejawnych sąd sąd dopuszczenie możliwości przesłuchanie świadka w miejscu pobytu dopuszczenie możliwości przesłuchania świadka w sądzie w innym okręgu wezwanie świadka do złożenia zeznań potrzeba przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka