Możliwość skorzystania z ograniczenia podmiotowego w przypadku zamówień na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne - OpenLEX

Wiktorowska Ewa, Możliwość skorzystania z ograniczenia podmiotowego w przypadku zamówień na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autor:

Możliwość skorzystania z ograniczenia podmiotowego w przypadku zamówień na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne

Możliwość skorzystania z ograniczenia podmiotowego w przypadku zamówień na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne

Możliwość skorzystania z ograniczenia podmiotowego w przypadku zamówień na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne

Ustawa – Prawo zamówień publicznych w dziale IV rozdział 4 zawiera przepisy dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. W przypadku takich zamówień, zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) celem ich działalności jest realizacja zadań w zakresie użyteczności publicznej związanej ze świadczeniem tych usług oraz społeczna i zawodowa integracja osób, o których mowa w art. 94;

2) nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3) struktura zarządzania nimi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co wykonawca określa w swoim statucie;

4) w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie udzielono im zamówienia na podstawie tego przepisu przez tego samego zamawiającego.

W przypadkach, o których mowa wyżej, umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.

Krok: zamawiający podejmuje decyzję o zastosowania ograniczenia podmiotowego

W przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi niezależnie od ich wartości, zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu lub we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o udzielenie zamówienia na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy spełniający określone w przepisie warunki.

Ustawodawca wskazał, że ograniczenie może być stosowane do zamówień, których przedmiotem są zamówienia opisane poniższymi kodami CPV:

75121000-0 – usługi administracyjne w zakresie edukacji;

75122000-7 – usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej;

75123000-4 – administrowanie osiedlami mieszkalnymi;

79622000-0 – usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową;

79624000-4 – usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego;

79625000-1 – usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego;

80110000-8 – usługi szkolnictwa przedszkolnego;

80300000-7 – usługi szkolnictwa wyższego;

80420000-4 – usługi e-learning;

80430000-7 – usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim;

80511000-9 – usługi szkolenia personelu;

80520000-5 – placówki szkoleniowe;

80590000-6 – usługi seminaryjne;

od 85000000-9 do 85323000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej – usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot;

92500000-6 – usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne;

92600000-7 – usługi sportowe;

98133000-4 – usługi świadczone przez organizacje społeczne;

98133110-8 – usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe.

Możliwość skorzystania z ograniczenia podmiotowego w przypadku zamówień na wybrane usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne zamawiający zamawiający bez stosowania przesłanek wyboru trybu NzO i DK decyzja o niestosowaniu art. 360 p.z.p. obowiązek stosowania przepisów ustawy p.z.p. zamawiający podejmuje decyzję o zastosowania ograniczenia podmiotowego dla jakich wykonawców można ograniczenie wprowadzić? ustalenie czy można stosować ograniczenie podmiotowe na usługi społeczne bez obowiązku powołania komisji przetargowej bez obowiązku składania JEDZ bez dochowania minimalnych terminów bez wymagania dokumentów jako podmiotowego środka dowodowego tak nie

Krok: ustalenie czy można stosować ograniczenie podmiotowe na usługi społeczne

Aby wprowadzić ograniczenie podmiotowe przedmiotem zamówienia muszą być wybrane usługi społeczne, objęte kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, które mogą być w kręgu zainteresowania konkretnej grupy wykonawców.