Moment powstania przychodu w PIT - działalność gospodarcza - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Moment powstania przychodu w PIT - działalność gospodarcza

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Moment powstania przychodu w PIT - działalność gospodarcza

Moment powstania przychodu w PIT - działalność gospodarcza

Moment powstania przychodu w PIT - działalność gospodarcza

Przychody z działalności gospodarczej doczekały się szczególnej regulacji - obowiązuje w tym wypadku zasada memoriału, która oznacza, że opodatkowaniu mogą podlegać przychody należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie uzyskane. W efekcie przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do zapłaty podatku, nawet jeśli nie otrzymali zapłaty za swoje usługi. W przypadku przychodów niepochodzących z działalności gospodarczej - zob. procedura Moment powstania przychodu w PIT - zasady ogólne.

Moment powstania przychodu w PIT - działalność gospodarcza podatnik podatnik (!) otrzymanie  należności powstanie obowiązku podatkowego wystawienie faktury (!) upływ okresu  rozliczeniowego otrzymanie zapłaty uzyskiwanie przychodu z działalności gospodarczej moment uzyskania przychodu (!) wykonanie  czynności  opodatkowanej

Krok: uzyskiwanie przychodu z działalności gospodarczej

Podatek dochodowy opłaca się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania lub – przy formach ryczałtowych – od przychodu. Warunkiem koniecznym opodatkowania jest zatem jego uzyskanie. Wyjątkiem jest karta podatkowa, gdzie podatek płaci się w stałej kwocie – bez względu na uzyskiwanie przychodów i ponoszenie kosztów.

Przychodem jest przysporzenie majątkowe, czyli - nawiązując do terminologii rachunkowej - wzrost aktywów podatnika (np. otrzymane wynagrodzenie lub otrzymane świadczenia rzeczowe) lub spadek pasywów (np. zwolnienie z długu).

W PIT, w większości przypadków obowiązuje zasada kasy, zgodnie z którą przychodem są świadczenia otrzymane lub postawione do dyspozycji.

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się jednak kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody działalności gospodarczej.

Krok: moment uzyskania przychodu

Ustawodawca określił szczególne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Kolejne kroki procedury omawiają poszczególne warianty powstania tego obowiązku.