Łyjak Grzegorz, Minimalna stawka godzinowa - wyłączenia dotyczące stosowania przepisów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Minimalna stawka godzinowa - wyłączenia dotyczące stosowania przepisów

Minimalna stawka godzinowa - wyłączenia dotyczące stosowania przepisów

Minimalna stawka godzinowa - wyłączenia dotyczące stosowania przepisów

Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu określają zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz regulują zasady wypłaty minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Minimalna stawka godzinowa - wyłączenia dotyczące stosowania przepisów podmiot zatrudniający podmiot zatrudniający umowa zlecenia nieodpłatna nie obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia obowiązuje minimalna stawka wynagrodzenia umowa zlecenia podpisana miedzy osobami fizycznymi umowa zlecenia na rzecz przedsiębiorcy umowa zlecenia, na podstawie której jest wypłacane wynagrodzenie prowizyjne umowa zlecenia na usługi opiekuńcze, bytowe, pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej podpisana została umowa o pracę podpisanie umowy czy została podpisana umowa zlecenia? podpisana została umowa o dzieło podpisana została umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług jakiego rodzaju umowa zlecenia została podpisana? Nie Nie Tak

Krok: podpisanie umowy

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w prawie zobowiązań jest wyrażona w art. 3531 k.c. zasada swobody umów. Zgodnie z nią strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. O tym, jaki stosunek w rzeczywistości łączy strony, rozstrzygają warunki, w jakich praca jest wykonywana, a nie sama nazwa umowy czy nawet zamiar stron w tym zakresie (wyrok SA w Szczecinie z dnia 30 października 2012 r., III AUa 457/12).

Krok: czy została podpisana umowa zlecenia?

Jeśli osoba wykonuje zadania w sposób charakterystyczny dla stosunku pracy, tj. zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, to należy podpisać umowę o pracę.

Jeśli brakuje charakterystycznych cech dla stosunku pracy, to można podpisać umowę zlecenia lub umowę o dzieło, lub umowę o świadczenie usług, lub inną umową dopuszczalną przez przepisy prawa.