Kędziora Robert, Milczące załatwienie sprawy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy polega na przyjęciu, że wraz z upływem określonego terminu dochodzi do załatwienia sprawy zgodnego z żądaniem strony. Sprawa może być załatwiona milcząco tylko wtedy, gdy przepis szczególny przewiduje taką możliwość. Instytucja ta ma na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego, jak również usprawnienie i zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji (rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 1183).

Milczące załatwienie sprawy organ II instancji organ II instancji przesłanie akt sprawy wraz z decyzją o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organ I instancji organ I instancji milczące zakończenie postępowania zamieszczenie w aktach sprawy adnotacji o milczącym załatwieniu sprawy przekazanie podania według właściwości odebranie żądania czy przepis szczególny przewiduje milczące załatwienie sprawy? milcząca zgoda sprawdzenie wymogów formalnych podania termin miesiąca na podjęcie działania wydanie decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji doręczenie akt sprawy otrzymanie zawiadomienia zawiadomienie o braku sprzeciwu przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego możliwe działania badanie właściwości organu czy na podstawie przepisów szczególnych organ może wnieść sprzeciw? badanie właściwości organu możliwe działania pozostawienie bez rozpoznania termin miesiąca na podjęcie działania strona strona doręczenie zawiadomienia zawiadomienie o czynności, względem której organ może wnieść sprzeciw wniesienie żądania załatwienia sprawy tak nie spełnione niespełnione właściwy niewłaściwy tak nie właściwy niewłaściwy

Krok: wniesienie żądania załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie, która na podstawie przepisów szczególnych może być załatwiona milcząco w formie milczącego zakończenia postępowania, rozpoczyna wniesienie przez stronę żądania załatwienia sprawy.

Krok: zawiadomienie o czynności, względem której organ może wnieść sprzeciw

Postępowanie w sprawie, która na podstawie przepisów szczególnych może być załatwiona milcząco w formie milczącej zgody, rozpoczyna zawiadomienie organu przez stronę o czynności, względem której organ może wnieść sprzeciw. Formę i wymogi formalne zawiadomienia strony określają przepisy szczególne.