Miejsce świadczenia usług edukacyjnych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Miejsce świadczenia usług edukacyjnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Miejsce świadczenia usług edukacyjnych

Miejsce świadczenia usług edukacyjnych

Miejsce świadczenia usług edukacyjnych

Procedura pozwala ustalić, gdzie znajduje się miejsce świadczenia usługi edukacyjnej.

Miejsce świadczenia usług edukacyjnych podatnik podatnik miejsce świadczenia ustala się na zasadach ogólnych obowiązujących przy świadczeniu usług na rzecz podatników miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym odbywa się impreza miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym działalność edukacyjna jest wykonywana świadczona jest usługa edukacyjna czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika? (!) czy usługa jest  usługą w zakresie  wstępu na imprezę  edukacyjną? miejscem świadczenia usługi jest miejsce siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nabywcy czy usługa jest usługą elektroniczną, a jej nabywcą jest podmiot spoza Unii Europejskiej? tak nie tak nie tak nie

Krok: świadczona jest usługa edukacyjna

Opodatkowaniu VAT w Polsce podlega m.in. świadczenie usług edukacyjnych na terytorium kraju (Polski). A contrario - nie podlega opodatkowaniu w Polsce świadczenie usług edukacyjnych poza terytorium kraju. O tym, czy świadczenie usługi jest dokonywane na terytorium kraju decydują przepisy o miejscu świadczenia, tj. przepisy art. 28a-28o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn zm.) - dalej u.p.t.u. Na gruncie tych przepisów wyróżnić można cztery sposoby ustalania miejsca świadczenia usług edukacyjnych.

Krok: czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika?

Pojęcie podatnika na użytek przepisów o miejscu świadczenia usług definiuje art. 28a pkt 1 u.p.t.u. Wynika z niego, że przez podatników rozumie się:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6;

b) osoby prawne niebędące podatnikami na podstawie lit. a, które są zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.