Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej

Procedura ma na celu przedstawienie możliwych miejsc prowadzenia kontroli podatkowej i możliwości jej zmiany.

Krok: zamiar podjęcia czynności kontrolnych

W sytuacji skutecznego wszczęcia kontroli podatkowej organ podatkowy przystępuje do pojęcia czynności kontrolnych. Zanim je rozpocznie, musi ustalić miejsce, gdzie będą one prowadzone. Co do zasady kontrola jest prowadzona u kontrolowanego, a nie w siedzibie organu kontrolnego (art. 285a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm. - dalej o.p.) (zob. II FSK 2166/09). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kontrolowany sam zrezygnuje z udziału w czynnościach kontrolnych (art. 285b o.p.).

Krok: charakter czynności

W zależności od tego, jakie czynności organ chce przeprowadzić, dokona wyboru miejsca prowadzenia czynności spośród:

– siedziby działalności gospodarczej kontrolowanego,

– miejsca przechowywania dokumentacji (innego niż siedziba – za zgodą lub na wniosek kontrolowanego),

– miejsca związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.