Krywan Tomasz, Miejsce dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Miejsce dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Miejsce dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Miejsce dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Procedura pozwala ustalić, gdzie znajduje się miejsce dostawy towarów stanowiącej wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość.

Miejsce dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość podatnik podatnik miejsce dostawy towarów znajduje się w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy miejsce dostawy towarów znajduje się w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy dokonywana przez podatnika dostawa stanowi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość czy ma zastosowanie jedna z procedur marży? czy spełnione są warunki wyłączenia stosowania szczególnego sposobu ustalania miejsca dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość? czy podatnik zrezygnował z opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość w państwie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów? tak nie tak nie nie tak

Krok: dokonywana przez podatnika dostawa stanowi wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość

Od 1.07.2021 r. szczególnym rodzajem dostawy towarów jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – zob. art. 2 pkt 22a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.t.u.; zob. również procedura Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – pojęcie.

Zależnie od okoliczności danego przypadku, miejsce takich dostaw towarów znajduje się w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia albo zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Krok: czy ma zastosowanie jedna z procedur marży?

W trzech przypadkach określonych przepisami art. 22 ust. 1a u.p.t.u. nie jest stosowany przepis określający szczególny sposób ustalania miejsca dostaw stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość.

Pierwszy z tych przypadków dotyczy dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków podlegających opodatkowaniu VAT na zasadach określonych w art. 120 ust. 4 i 5 u.p.t.u., a więc według szczególnej procedury opodatkowania marży (zob. art. 22 ust. 1a pkt 1 u.p.t.u.).

Drugi przypadek dotyczy dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków podlegających opodatkowaniu VAT w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadających polskim przepisom określającym szczególną procedurę opodatkowania marży (zob. art. 22 ust. 1a pkt 2 u.p.t.u.). Wyłączenie to ma zastosowanie pod warunkiem posiadania przez dostawcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie dostawy na zasadach określonych w tych przepisach (zob. art. 22 ust. 1b u.p.t.u.).

Trzeci przypadek dotyczy dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków będących przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli ich dostawa jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem VAT obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – zob. art. 22 ust. 1a pkt 3 u.p.t.u.; jest to fakultatywna procedura unijna, o której mowa w art. 333 dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1 ze zm.); Polska tej procedury nie wprowadziła. Również to wyłączenie ma zastosowanie pod warunkiem posiadania przez dostawcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających dokonanie dostawy na zasadach określonych w tych przepisach (zob. art. 22 ust. 1b u.p.t.u.).