Krywan Tomasz, Metoda podwójnego opodatkowania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Metoda podwójnego opodatkowania

Metoda podwójnego opodatkowania

Metoda podwójnego opodatkowania

Procedura pozwala ustalić metodę unikania podwójnego opodatkowania obowiązującą dla uzyskanego za granicą dochodu.

Metoda podwójnego opodatkowania podatnik podatnik obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia obowiązuje metoda wyłączenia z progresją podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiąga dochód ze źródła położonego za granicą czy z państwem lub terytorium źródła przychodu Polska ma zawartą umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania? czy zawarta umowa jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją? czy dla uzyskanego dochodu umowa przewiduje stosowanie metody odliczenia proporcjonalnego? nie tak nie tak tak nie

Krok: podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu osiąga dochód ze źródła położonego za granicą

Dochody podatników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Polsce oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających w Polsce siedzibę lub zarząd) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce również, gdy ich źródło położone jest za granicą - zob. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. W związku z tym, że dochody takie mogą również podlegać opodatkowaniu za granicą, przepisy u.p.d.o.f. i u.p.d.o.p. oraz zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metody unikania podwójnego opodatkowania.

Teoretycznie istnieją cztery rodzaje metod unikania podwójnego opodatkowania, a mianowicie:

1) metoda wyłączenia pełnego,

2) metoda odliczenia pełnego,

3) metoda wyłączenia z progresją oraz

4) metoda odliczenia proporcjonalnego.

Modelowa Konwencja OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ogranicza wzorcowe metody unikania podwójnego opodatkowania tylko do dwóch ostatnich z wymienionych metod, do czego Polska się stosuje. A zatem w zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowaniu spotkać się można z dwiema metodami unikania podwójnego opodatkowania, którymi są:

1) metoda wyłączenia z progresją oraz

2) metoda proporcjonalnego odliczenia.

Krok: czy z państwem lub terytorium źródła przychodu Polska ma zawartą umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?

Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z niektórymi tylko państwami oraz terytoriami zależnymi. W przypadku uzyskania dochodu w państwie lub terytorium zależnym, z którym Polska nie ma zawartej takiej umowy, obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia.