Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r. do: 31 grudnia 2016 r.
Autorzy:

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem celowym, pozwalającym na realizację jednej z ogólnych zasad prawa pracy nakładającej na pracodawcę obowiązek zaspokajania - stosownie do możliwości i warunków bytowych, socjalnych i kulturalnych - potrzeb pracowników. Jednocześnie jest to jednak obowiązek wymagający określonych nakładów. Dlatego też pracodawcy czasami podejmują decyzję o jego likwidacji. Niniejsza procedura opisuje zasady tej likwidacji.

Krok: utworzenie ZFŚS

W myśl art. 16 k.p. pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Domyślną możliwością zaspokajania tych potrzeb jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Krok: jednostki budżetowe i samorządowe

W myśl art. 3 ust. 1 i 2 u.z.f.ś.s. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) tworzą pracodawcy:

a) zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem pkt 2;

b) prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.