Likwidacja SP ZOZ-u (przekształcenia) - OpenLEX

Kosiorek Aleksandra, Likwidacja SP ZOZ-u (przekształcenia)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 9 września 2020 r.
Autorzy:

Likwidacja SP ZOZ-u (przekształcenia)

Likwidacja SP ZOZ-u (przekształcenia)

Likwidacja SP ZOZ-u (przekształcenia)

Procedura opisuje czynności związane z podjętą przez podmiot tworzący decyzją o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z brakiem możliwości samodzielnego pokrycia przez SP ZOZ straty netto . Procedura wskazuje szczegółowo, jakie czynności winien podjąć zarówno sam podmiot tworzący, jak i likwidator SP ZOZ-u.

Likwidacja SP ZOZ-u (przekształcenia) KRS KRS odebranie wniosku o wykreślenie SP ZOZ-u wykreślenie SP ZOZ-u Prezes lub oddział NFZ Prezes lub oddział NFZ zarejestrowanie informacji przez właściwą jednostkę organizacyjną odebranie informacji o likwidacji SP ZOZ-u wojewoda wojewoda wykreślenie SP ZOZ-u odebranie wniosku o wykreślenie SP ZOZ-u likwidator SP ZOZ-u likwidator SP ZOZ-u zakończenie czynności likwidacyjnych przesłanie wniosku do KRS o wykreślenie SP ZOZ-u odebranie informacji o wyborze czynności poprzedzające podjęcie właściwych czynności likwidacyjnych podjęcie czynności likwidacyjnych związki zawodowe związki zawodowe przesłanie opinii o likwidacji przygotowanie opinii o likwidacji odebranie projektu rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały o likwidacji rada społeczna SP ZOZ-u rada społeczna SP ZOZ-u przesłanie opinii o likwidacji przygotowanie opinii o likwidacji odebranie projektu rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały o likwidacji podmiot tworzący podmiot tworzący odebranie opinii o likwidacji odebranie opinii o likwidacji ustalenie straty netto SP ZOZ-u podjęcie decyzji o likwidacji SP ZOZ-u poinformowanie likwidatora o jego wyborze wydanie rozporządzenia, zarządzenia lub podjęcie uchwały o likwidacji wybór likwidatora

Krok: ustalenie straty netto SP ZOZ-u

Jeżeli w zatwierdzonym przez podmiot tworzący sprawozdaniu finansowym SP ZOZ-u za ostatni rok obrotowy wykazana została strata netto , w terminie 9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ ma obowiązek pokryć stratę we własnym zakresie (art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn zm.) - dalej u.dz.l. W przypadku niepokrycia straty netto przez SP ZOZ, w terminie 12 miesięcy od upływu 9-miesięcznego terminu na jej pokrycie, podmiot tworzący wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o likwidacji SP ZOZ-u.

Krok: podjęcie decyzji o likwidacji SP ZOZ-u

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji SP ZOZ-u, pierwszym zadaniem podmiotu tworzącego, a w odniesieniu do SP ZOZ-ów, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - dalej j.s.t., organu stanowiącego j.s.t. (rada gminy/rada miasta, rada powiatu, sejmik województwa), jest opracowanie projektu rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały o likwidacji SP ZOZ-u.