Kidyba Andrzej, Likwidacja prostej spółki akcyjnej (PSA)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Likwidacja prostej spółki akcyjnej (PSA)

Likwidacja prostej spółki akcyjnej (PSA)

Likwidacja prostej spółki akcyjnej (PSA)

Likwidacja prostej spółki akcyjnej (PSA) syndyk syndyk rozwiązanie spółki w upadłości sąd rejestrowy sąd rejestrowy otrzymanie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru wykreślenie spółki z rejestru na wniosek syndyka wykreślenie spółki z rejestru otrzymanie zgłoszenie otwarcia likwidacji sąd sąd brak zgody na ustąpienie jednego z akcjonariuszy orzeczenie sądu o ustąpieniu akcjonariusza możliwe decyzje w sprawie ustąpienia akcjonariusza otrzymanie wniosku o ustąpienie jednego z akcjonariuszy PSA akcjonariusze likwidatorzy PSA akcjonariusze likwidatorzy uchwała zapobiegająca rozwiązaniu umowy spółki uchwała o przejęciu majątku przez akcjonariusza rozwiązanie następuje na podstawie przyczyny przewidzianej w umowie spółki albo na mocy uchwały walnego zgromadzenia likwidacja PSA nie jest kontynuowana przyczyna zachodzi po stronie jednego akcjonariusza decyzja o kontynuowaniu likwidacji zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego możliwe przyczyny rozwiązania spółki możliwe scenariusze złożenie wniosku o ustąpienie jednego z akcjonariuszy zachodzi inna przyczyna rozwiązania spółki czy zadecydowano o przejęciu majątku spółki przez akcjonariusza? zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki możliwe decyzje w sprawie cofnięcia skutków likwidacji sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego zaspokojenie wierzycieli zgłoszonych po terminie wykonywanie czynności likwidacyjnych przydział majątku na akcje nieuprzywilejowane ogłoszenie sprawozdania likwidacyjnego czy majątek spółki wystarcza na zwrot sum wpłaconych na akcje uprzywilejowane? zwołanie walnego zgromadzenia czy majątek spółki wystarcza na zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli? czy po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu zgłosili się wierzyciele? ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli zgłoszenie otwarcia likwidacji do rejestru złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru ściągnięcie dodatkowych kwot od akcjonariuszy zakończenie likwidacji czy istnieją w spółce akcje uprzywilejowane co do podziału majątku? czy ściągnięte kwoty wystarczają na zaspokojenie wierzycieli? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki

Przyczyny rozwiązania umowy spółki mogą wynikać z umowy spółki bądź z przepisów prawa. Zostały one wymienione w szczególności w art. 300120 § 1 k.s.h.

Krok: możliwe przyczyny rozwiązania spółki

Sąd może orzec o rozwiązaniu spółki, jeżeli spełnione są poniższe warunki:

1) osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zachodzą inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;

2) przyczyna ta istnieje po stronie jednego akcjonariusza;

3) w toku postępowania sądowego zostanie uprawdopodobniona możliwość dalszego funkcjonowania spółki z udziałem pozostałych akcjonariuszy.