Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 września 2016 r.
Autorzy:

Liczenie okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony

Liczenie okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony

Liczenie okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony

Od dnia 22 lutego 2016 r. obowiązuje zasada, że umowy o pracę na czas określony mogą być wypowiadane ale z zachowaniem tych samych okresów wypowiedzenia, co umowy na czas nieokreślony. Długość okresów wypowiedzenia jest identyczna dla umów na czas nieokreślony oraz umów na czas określony i zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Krok: podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy na czas określony

Umowy o pracę na czas określony mogą być wypowiadane z zachowaniem tych samych okresów wypowiedzenia, co umowy na czas nieokreślony. Długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i czas nieokreślony jest taka sama i zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Te same okresy wypowiedzenia obowiązują także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Oznacza to, że jeśli zastępujący pracownik będzie wykonywał pracę odpowiednio długo, to okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wyniesie nawet 3 miesiące.

W stosunku do umów na czas określony, w tym zawartych na zastępstwo oraz umów na czas nieokreślony, obowiązywać będą następujące okresy wypowiedzenia:

– 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Przykład

Po zmianie przepisów z pracownikiem została zawarta umowa na czas określony od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Jest to pierwsza umowa zawarta przez pracodawcę z tym pracownikiem. Dnia 12 lutego 2018 r. pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Pracownik przepracował u pracodawcy jeden rok i kilka miesięcy, okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 1 miesiąc.

Krok: czy umowa trwała w dniu 22 lutego 2016 r.?

Ustalając zakładowy staż do określenia długości wypowiedzenia, przyjmuje się wszystkie okresy zatrudnienia, na które składają się m.in.:

– obecna umowa oraz umowy wcześniejsze tworzące z nią ciąg (np. na okres próbny, bezpośrednio po niej na czas określony, a następnie na czas nieokreślony),

– umowy o pracę łączące strony wcześniej, tzn. gdy występowały przerwy między okresami zatrudnienia (bez względu na długość tych przerw),

– okresy zatrudnienia przypadające u poprzedniego (innego) pracodawcy, jeżeli do jego zmiany doszło na zasadach z art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzednika pracownika,

– okresy urlopów bezpłatnych udzielonych za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami (art. 1741 § 2 k.p.).