Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Licytacja publiczna przy sprzedaży ruchomości

Licytacja publiczna przy sprzedaży ruchomości

Licytacja publiczna przy sprzedaży ruchomości

Sprzedaż zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej pozwala na uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży. Uczestnicy licytacji zgłaszają oferty nabycia licytowanej ruchomości i prawo nabycia licytowanej rzeczy uzyskuje ten, kto zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca staje się właścicielem rzeczy dopiero po zapłaceniu ceny nabycia.

Licytacja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez organ egzekucyjny. Zgodnie z art. 107e u.p.e.a. może być przeprowadzana również w formie elektronicznej (licytacja elektroniczna). Do licytacji elektronicznej stosuje się odpowiednio przepisy art. 105a § 1, 2 i 4, art. 105b, art. 105c § 2, art. 105d § 3, art. 106 § 1 oraz art. 107 § 1, 2, 3 i 4 u.p.e.a.

Krok: otwarcie licytacji publicznej

Licytacja jest przeprowadzana w terminie i miejscu wyznaczonym przez organ egzekucyjny (art. 105a § 1 u.p.e.a.).

Licytację należy rozpocząć nie później, niż w dwie godziny po terminie oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji (art. 105a § 7 u.p.e.a.).

Poborca skarbowy otwiera i prowadzi licytację publiczną rzeczy ruchomych. Licytacja odbywa się ustnie (art. 105c § 1 u.p.e.a.).

Krok: czy jest obowiązek złożenia wadium?

Osoby przystępujące do licytacji są zobowiązane do złożenia wadium, jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4.500 zł. Wadium jest wnoszone w wysokości 1/10 kwoty oszacowania (art. 105b § 1 u.p.e.a.). Wadium jest zaliczane na poczet ceny sprzedaży lub zwracane, chyba że co innego wynika z przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 105b § 2 u.p.e.a.). Wadium nie jest zwracane w przypadku utraty prawa wynikłego z przybicia (art. 105d § 1 u.p.e.a.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?