Musiał Krzysztof J., Legalność przetwarzania danych osobowych (innych niż dane wrażliwe)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autorzy:

Legalność przetwarzania danych osobowych (innych niż dane wrażliwe)

Legalność przetwarzania danych osobowych (innych niż dane wrażliwe)

Legalność przetwarzania danych osobowych (innych niż dane wrażliwe)

Przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem, w tym przede wszystkim z przepisami RODO. Zazwyczaj legalne przetwarzanie wymaga zgody osoby zainteresowanej, ale istnieją też przypadki, w których zgoda nie jest konieczna.

Legalność przetwarzania danych osobowych (innych niż dane wrażliwe) przetwarzający dane przetwarzający dane wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią możliwość przetwarzania danych osobowych brak możliwości przetwarzania danych osobowych przetwarzanie danych osobowych uzyskanie zgody wykonanie umowy wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: przetwarzanie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej r.o.d.o., reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 r.o.d.o. „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Z kolei w myśl art. 4 pkt 2 r.o.d.o. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Dane osobowe muszą być przetwarzane przede wszystkim zgodnie z prawem (w przypadku innych zasad przetwarzania danych) - zob. procedura Zasady przetwarzania danych.

W niniejszej procedurze zostały omówione warunki przetwarzania danych osobowych innych niż dane wrażliwe.

Krok: uzyskanie zgody

Przetwarzanie danych osobowych wymaga wypełnienia wielu warunków. W zakresie zgodności z prawem RODO wymaga spełnienia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 6 ust. 1 r.o.d.o. Pierwszą możliwością jest uzyskanie zgody osoby, której dane mają być przetwarzane.

W zakresie uzyskiwania zgody zob. procedura Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.