Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Leczenie obowiązkowe w przypadku stwierdzenia u pacjenta choroby zakaźnej - gruźlicy płuc, kiły lub rzeżączki

Leczenie obowiązkowe w przypadku stwierdzenia u pacjenta choroby zakaźnej - gruźlicy płuc, kiły lub rzeżączki

Leczenie obowiązkowe w przypadku stwierdzenia u pacjenta choroby zakaźnej - gruźlicy płuc, kiły lub rzeżączki

Procedura opisuje działania lekarza w przypadku stwierdzenia u pacjenta choroby zakaźnej - gruźlicy płuc, kiły lub rzeżączki. Pozostałe obowiązki wynikające z faktu stwierdzenia podejrzenia lub rozpoznania tych chorób zostały opisane w procedurach: Działania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, Zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia bądź choroby zakaźnej.

Krok: podejrzenie lub rozpoznanie choroby zakaźnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) - dalej u.z.z.z. - osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie m.in. do poddawania się leczeniu.

W przypadku, gdy osoba zobowiązana do poddania się obowiązkowemu leczeniu nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie tego obowiązku ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.). W rozumieniu powołanego przepisu opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

Ogólnie określone obowiązki, wynikające z art. 5 u.z.z.z. dotyczące bardzo szerokiego kręgu podmiotów-osób przebywających na terytorium RP konkretyzują się w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.z.z.z., obowiązkowemu leczeniu podlegają osoby chore na gruźlicę płuc, kiłę lub rzeżączkę.

Należy wskazać, że w przypadku stwierdzenia przez lekarza u danej osoby podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej jest on obowiązany zgłosić ten fakt, co szczegółowo zostało opisane w procedurze: Zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia bądź choroby zakaźnej, a także podjąć działania opisane w procedurze: Działania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

Krok: pouczenie pacjenta

Zgodnie z art. 40 ust. 1a u.z.z.z., w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u pacjenta gruźlicy, kiły lub rzeżączki, lekarz lub felczer jest obowiązany pouczyć pacjenta o obowiązku poddania się leczeniu. Fakt udzielenia pouczenia jest potwierdzany wpisem lekarza lub felczera dokumentacji medycznej oraz podpisem pacjenta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację