Daszczuk Paweł, Łączenie spółki z o.o. ze spółką z o.o. przez zawiązanie spółki z o.o.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Łączenie spółki z o.o. ze spółką z o.o. przez zawiązanie spółki z o.o.

Łączenie spółki z o.o. ze spółką z o.o. przez zawiązanie spółki z o.o.

Łączenie spółki z o.o. ze spółką z o.o. przez zawiązanie spółki z o.o.

Procedura ma na celu wskazanie zasad łączenia się spółki z o.o. ze spółką z o.o. przez zawiązanie spółki z o.o.

Łączenie spółki z o.o. ze spółką z o.o. przez zawiązanie spółki z o.o. biegły biegły odebranie zawiadomienia badanie planu połączenia i wydanie opinii przekazanie opinii sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis nowo zawiązanej spółki z o.o. do rejestru wykreślenie z rejestru łączących się spółek ogłoszenie planu połączenia wpis połączenia do rejestru (dzień połączenia) ogłoszenie o połączeniu otrzymanie opinii zawiadomienie biegłego wyznaczenie biegłego przez sąd odebranie wniosku przyjęcie zgłoszenia przez sąd rejestrowy wpis wzmianek o połączeniu łączące się spółki z o.o. łączące się spółki z o.o. prawo wspólników do informacji złożenie opinii łączącym się spółkom pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie zgłoszenie połączenia do rejestru zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego czy uchwała została podjęta? pisemne uzgodnienie planu połączenia załączniki do planu połączenia zawiadomienie wspólników wszyscy wspólnicy wyrażają zgodę odstąpienie od niektórych czynności w ramach połączenia złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego połączenie nie dochodzi do skutku zaistnienie warunków do łączenia się spółek z o.o. podjęcie uchwał o połączeniu treść planu połączenia wniosek o wpis połączenia do rejestru zgłoszenie nie tak tak nie

Krok: zaistnienie warunków do łączenia się spółek z o.o.

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą w dowolnych konfiguracjach. Łączyć się między sobą mogą zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, jak i spółki akcyjne (połączenie jednorodne). Mogą się również łączyć między sobą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z prostymi spółkami akcyjnymi albo ze spółkami akcyjnymi (połączenie niejednorodne).

Przepisy k.s.h. wyłączają jednak możliwość łączenia się spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółki w upadłości. Oznacza to, że spółka może być łączona w postępowaniu likwidacyjnym między otwarciem likwidacji a podziałem majątku (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 491 k.s.h., LEX/el.). W tej sytuacji czynności związane z połączeniem dokonywać będzie nie zarząd, ale likwidator.

Przepisy dotyczące łączenia się spółek nie przewidują zakazu łączenia się spółek z o.o., które nie mają pokrytego kapitału zakładowego. W przypadku spółek z o.o. sytuacja ta będzie zupełnie wyjątkowa, gdyż do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego z zastrzeżeniem spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Połączenie spółek z o.o. może być dokonane:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki z o.o. (przejmowanej) przez spółkę z o.o. (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) - inkorporacja;

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek z o.o. za udziały albo akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki) - fuzja.

Niniejsza procedura dotyczy łączenia się spółek z o.o. przez zawiązanie nowej spółki z o.o., na którą przechodzi majątek łączących się spółek. Jednocześnie wspólnicy łączących się spółek otrzymują udziały nowej spółki z o.o. stając się jej wspólnikami (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, fuzja). W wyniku fuzji dotychczas istniejące spółki przestają istnieć.

W procesie łączenia się spółek wyróżnia się trzy zasadnicze fazy: fazę czynności przygotowawczych, fazę czynności właścicielskich oraz fazę rejestracji i ogłoszenia o dokonaniu połączenia (A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych, Warszawa 2013, s. 93–94).

Krok: pisemne uzgodnienie planu połączenia

Pierwszą fazą w procesie łączenia się spółek jest faza czynności przygotowawczych. Do czynności przygotowawczych możemy zaliczyć: sporządzenie planu połączenia wraz z wymaganymi załącznikami (art. 498–499 k.s.h.), zgłoszenie planu do rejestru i ogłoszenie planu połączenia (art. 500 k.s.h.), przygotowanie sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 501 k.s.h.), poddanie planu weryfikacji biegłych (art. 502–503 k.s.h.), przedstawienie dokumentów połączeniowych i zawiadomienie wspólników (art. 504–505 k.s.h.) - A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.

Etap czynności przygotowawczych rozpoczyna się od pisemnego uzgodnienia planu połączenia między łączącymi się spółkami z o.o. Plan połączenia jest wynikiem ustaleń prowadzonych przez zarządy łączących się spółek z o.o., a często także wynikiem ustaleń dokonywanych ze wspólnikami łączących się spółek ze względu na to, że w wyniku połączenia spółek dochodzi do zmiany struktury właścicielskiej. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że zarząd bez udziału wspólników sporządza i uzgadnia z innym zarządem plan połączenia, jednakże gdy nie będzie w tym zakresie współpracy ze wspólnikami, cała koncepcja może się okazać nie do zaakceptowania na etapie podejmowania uchwał (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Plan połączenia należy rozumieć raczej jako rodzaj porozumienia między uczestnikami, które stwierdza jedynie możliwość złożenia w przyszłości oświadczenia woli wywołującego określone w treści planu skutki prawne (tak. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.) Przyjmuje się, że plan połączenia nie jest czynnością prawną, ale czynnością faktyczną w zakresie prowadzenia spraw spółki (tak. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 498 k.s.h., LEX/el.).

Przepis art. 498 k.s.h. stanowi, że plan połączenia wymaga pisemnego uzgodnienia nie określając jednak skutków prawnych nie dochowania formy pisemnej. Ze względu na to, że plan połączenia nie jest czynności prawną nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące formy czynności prawnych (art. 73–81 k.c.). Z uwagi na obowiązek zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego, niezachowanie formy pisemnej planu spowoduje, że połączenie nie będzie mogło odnieść skutku.