Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Łączenie SP ZOZ-ów

Łączenie SP ZOZ-ów

Łączenie SP ZOZ-ów

Niniejsza procedura opisuje konieczne czynności, będące skutkiem decyzji podmiotów tworzących o połączeniu SP ZOZ-ów. Procedura wskazuje na szczegółowe działania, jakie w ramach procesu łączenia, muszą podjąć podmiot tworzący oraz kierownik SP ZOZ-u.

Krok: podjęcie decyzji o połączeniu SP ZOZ-ów

Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają ograniczeń dotyczących ilości SP ZOZ-ów, które mogą podlegać jednorazowemu połączeniu. Tym samym należy przyjąć, iż procedura łączenia SP ZOZ-ów przewiduje jedynie minimalną ilość łączących się placówek, tj. minimum dwa SP ZOZ-y.

Krok: opracowanie projektu aktu o połączeniu i przekazanie do konsultacji

Forma aktu o połączeniu uzależniona jest od tego, czy łączeniu podlegają SP ZOZ-y mające ten sam, czy też różne podmioty tworzące. Projekt aktu o połączeniu przygotowywany jest w formie:

1) projektu rozporządzenia, zarządzenia lub uchwały - dla SP ZOZ-ów mających ten sam podmiot tworzący;

2) projektu porozumienia - dla SP ZOZ-ów mających różne podmioty tworzące.