Skibińska Małgorzata, Kwarantanna i izolacja – rodzaj świadczeń i ich wpływ na długość okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 28 grudnia 2020 r.
Autor:

Kwarantanna i izolacja – rodzaj świadczeń i ich wpływ na długość okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

Kwarantanna i izolacja – rodzaj świadczeń i ich wpływ na długość okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

Kwarantanna, izolacja w warunkach domowych i izolacja – rodzaj świadczeń i ich wpływ na długość okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

Izolacja w warunkach domowych domowa to odosobnienie osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu. Izolacją domową zostaje objęta osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2, chyba że została ona skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Kwarantannie podlega osoba, która: przekroczyła granicę zewnętrzną UE, miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie, ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem, została skierowana na wykonanie testu na obecność koronawirusa, mieszka z osobą, która przebywa na izolacji domowej.

Kwarantanna i izolacja – rodzaj świadczeń i ich wpływ na długość okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego Pracownik Pracownik Pobieranie wynagrodzenia za pracę Pobieranie zasiłku opiekuńczego Pobieranie wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego Pracownik świadczy pracę Pracownik nie świadczy pracy Dziecko albo inny członek rodziny pracownika na kwarantannie Pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy Objęcie pracownika kwarantanną lub izolacją Pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy Czy pracownik zamieszkuje z osobą zakażoną koronawirusem? Czy pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy? Na pracownika została nałożona kwarantanna lub izolacja Pracownik zamieszkuje z osobą zakażoną koronawirusem Czy pracownik świadczy pracę podczas kwarantanny lub izolacji? Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Krok: Objęcie pracownika kwarantanną lub izolacją

Na pracownika, który był narażony na chorobę zakaźną lub pozostawał w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazuje objawów chorobowych, Sanepid nakłada obowiązkową kwarantannę. Kwarantanna taka, w przypadku SARS-CoV-2, trwa przez okres 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w uzasadnionych przypadkach może zadecydować o skróceniu okresu kwarantanny albo zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. Natomiast pracownik, u którego stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania i nie został poddany obowiązkowej hospitalizacji, poddawany jest obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Krok: Na pracownika została nałożona kwarantanna lub izolacja

Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych jest informacja w systemie teleinformatycznym o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Informację tę Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek tj. PUE ZUS. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w powyższy sposób osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.