Skibińska Małgorzata, Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Podstawą obliczenia wpłaty zarówno podstawowej, jak i dodatkowej jest wynagrodzenie uczestnika PPK, które na potrzeby PPK zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Generalnie wynagrodzenie uczestnika dla celów PPK to wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK Podmiot zatrudniający Podmiot zatrudniający Wpłata nie będzie przekazywana na konto uczestnika PPK Ustalenie podstawy wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej Czy wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wpłaty na PPK? Wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wpłaty na PPK Wynagrodzenie nie stanowi podstawy wymiaru wpłaty na PPK Przekazanie wpłaty na konto uczestnika PPK Tak Nie

Krok: Ustalenie podstawy wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej

Podstawą wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej jest wynagrodzenie uczestnika PPK.

Krok: Czy wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wpłaty na PPK?

Wynagrodzenie uczestnika dla celów PPK to wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, bez stosowania ograniczenia w zakresie 30 krotności składek ZUS, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zapis bez stosowania ograniczenia oznacza, że podstawę wymiaru wpłat do PPK będzie stanowić pełne wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK, a nie tylko kwota do tzw. 30-krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.