Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK

Podstawą obliczenia wpłaty zarówno podstawowej, jak i dodatkowej jest wynagrodzenie uczestnika PPK, które na potrzeby PPK zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Generalnie wynagrodzenie uczestnika dla celów PPK to wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK

Krok: Ustalenie podstawy wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej

Podstawą wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej jest wynagrodzenie uczestnika PPK.

Krok: Czy wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wpłaty na PPK?

Wynagrodzenie uczestnika dla celów PPK to wynagrodzenie będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, bez stosowania ograniczenia w zakresie 30 krotności składek ZUS, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zapis bez stosowania ograniczenia oznacza, że podstawę wymiaru wpłat do PPK będzie stanowić pełne wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK, a nie tylko kwota do tzw. 30-krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Krok: Wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wpłaty na PPK

Ustawa o PPK definiuje wynagrodzenie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oznacza to, iż następujące składniki wynagrodzenia należy uwzględniać obliczając podstawę wymiaru wpłaty na PPK:

– premie

– nagrody

– wszystkie inne składniki będące podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Warto dodać, iż koszt karnetu do klubu sportowego, pakietu medycznego, czy ubezpieczenia (oraz co do zasady inne świadczenia niepieniężne) będzie brany pod uwagę, przy obliczaniu podstawy wpłaty do PPK o ile podmiot zatrudniający je w pełni finansuje (uczestnik PPK nie ponosi żadnych kosztów).

Krok: Wynagrodzenie nie stanowi podstawy wymiaru wpłaty na PPK

Składniki wynagrodzenia, nie są zaliczane do podstawy wymiaru składek emerytalnych a tym samym nie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru wpłaty podstawowej i dodatkowej do PPK to m.in.:

– nagrody jubileuszowe,

– świadczenia z tytułu odpraw i odszkodowań,

– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (do kwoty 1000zł),

– ekwiwalenty za własny sprzęt używany do celów służbowych.

W przypadku gdy uczestnik PPK ma możliwość zakupu usługi, świadczenia, produktu po cenie niższej niż cena detaliczna i odpowiednie zapisy w tym zakresie są zawarte w przepisach wewnątrz zakładowych to mogą one być wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Tym samym w tej sytuacji skoro wspomniane składniki nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to również nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na PPK.

Krok: Przekazanie wpłaty na konto uczestnika PPK

Jeśli określony składnik wynagrodzenia stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to również będzie stanowił podstawę do obliczenia wpłaty podstawowej oraz ewentualnie dodatkowej na PPK.

Krok: Wpłata nie będzie przekazywana na konto uczestnika PPK

Jeśli określony składnik wynagrodzenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to nie może być uwzględniany przy obliczaniu wpłaty podstawowej oraz ewentualnie dodatkowej na PPK.