Kosiorek Aleksandra, Kwalifikacja szpitali ogólnopolskich do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 września 2020 r.
Autorzy:

Kwalifikacja szpitali ogólnopolskich do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Kwalifikacja szpitali ogólnopolskich do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Kwalifikacja szpitali ogólnopolskich do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego

Zgodnie z art. 95l ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398)

system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (tzw. sieć szpitali) świadczeń opieki zdrowotnej zapewnia świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń medycznych w ściśle wskazanych zakresach. System został podzielony na sześć poziomów, do których kwalifikacji dokonuje Prezes NFZ, po stwierdzeniu spełnienia przez danego świadczeniodawcę określonych warunków. Jeden z poziomów tworzą szpitale ogólnopolskie, których kwalifikacja odbywa się przy zachowaniu poniższej procedury.

Kwalifikacja szpitali ogólnopolskich do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego Prezes NFZ Prezes NFZ stwierdzenie spełnienia warunku stwierdzenie spełnienia warunku stwierdzenie spełnienia warunku umieszczenie w wykazie rozpoczęcie weryfikacji świadczeniodawcy jakie warunki muszą być spełnione? rodzaj świadczeniodawcy kryteria kwalifikacji umowa z NFZ

Krok: rozpoczęcie weryfikacji świadczeniodawcy

Zgodnie z art. 95l ust. 2, 3, i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398)- dalej u.ś.o.z. - kwalifikując określony szpital do konkretnego poziomu, NFZ w pierwszej kolejności uwzględnia profile i komórki organizacyjne danej placówki, w ramach których szpital udziela świadczeń opieki zdrowotnej w trybie hospitalizacji. Poziom szpitali ogólnopolskich jest wyznaczany przez wszystkie profile systemu zabezpieczenia w zakresie leczenia szpitalnego.

Krok: jakie warunki muszą być spełnione?

Dokonanie kwalifikacji danego świadczeniodawcy do sieci szpitali jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, które - co do zasady - powinny być spełnione łącznie (art. 95m ust. 3 u.ś.o.z.).