Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 października 2019 r.
Autorzy:

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

Pracownicy mają prawo do potrącania ryczałtowych kosztów uzyskania, a w zasadzie ich namiastki, bo kwota kosztów zazwyczaj jest niewielka. Dowiedz się, jakie koszty przysługują pracownikom.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy płatnik (pracodawca) płatnik (pracodawca) ilość stosunków pracy rozliczenie kosztów rzeczywistych pracownik uzyskał przychód z praw autorskich rocznie 5400 zł koszty rzeczywiste rocznie 3600 zł (!) koszty 50% potrącenie kosztu miesięcznie 300 zł ilość stosunków pracy rocznie 3000 zł rocznie 4500 zł wypłata świadczeń ze stosunku pracy rodzaj kosztów pracownik pracuje w miejscowości, w której mieszka podatnik otrzymuje dodatek za rozłąkę miesięcznie 250 zł 1 >1 tak nie 1 >1 kwotowe autorskie tak nie tak nie

Krok: wypłata świadczeń ze stosunku pracy

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychodami są:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz

2) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (dla uproszczenia dalej będziemy posługiwać się wyłącznie pojęciem stosunku pracy) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Wykładni powyższych przepisów nie sposób dokonać z pominięciem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2014 r., K 7/13. Zgodnie ze stanowiskiem TK za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Krok: rodzaj kosztów

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy można podzielić na koszty kwotowe, procentowe i rzeczywiste.