Musiał Krzysztof J., Koszty uzyskania przychodu podczas pracy zdalnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 marca 2020 r.
Autorzy:

Koszty uzyskania przychodu podczas pracy zdalnej

Koszty uzyskania przychodu podczas pracy zdalnej

Koszty uzyskania przychodu podczas pracy zdalnej

Pracownicy mają prawo do potrącania ryczałtowych kosztów uzyskania. Dowiedz się, jakie koszty przysługują pracownikom podczas wykonywania pracy zdalnej.

Koszty uzyskania przychodu podczas pracy zdalnej płatnik (pracodawca) płatnik (pracodawca) liczba stosunków pracy liczba stosunków pracy rocznie 3000 zł rocznie 4500 zł rocznie 5400 zł rocznie 3600 zł wypłata świadczeń ze stosunku pracy pracownik pracuje w miejscowości, w której mieszka potrącenie kosztu podatnik otrzymuje dodatek za rozłąkę miesięcznie 250 zł (!) miesięcznie  300 zł 1 >1 1 >1 tak nie tak nie

Krok: wypłata świadczeń ze stosunku pracy

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychodami są:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz

2) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy (dla uproszczenia dalej będziemy posługiwać się wyłącznie pojęciem stosunku pracy) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Wykładni powyższych przepisów nie sposób dokonać z pominięciem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2014 r., K 7/13. Zgodnie ze stanowiskiem TK za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Krok: pracownik pracuje w miejscowości, w której mieszka

Wysokość kosztów zależy od miejsca zamieszkania i miejsca świadczenia pracy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku świadczenia pracy zdalnej, przy czym w przypadku takiej pracy zazwyczaj przyjmuje się, że pracownik świadczy pracę z domu.