Krywan Tomasz, Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku

Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku

Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku

Procedura pomaga ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku.

Koszty uzyskania przychodów nieruchomości nabytych w drodze spadku podatnik podatnik uwzględnienie przypadających na podatnika ciężarów spadkowych podatnik ustala koszty uzyskania przychodów nieruchomości lub prawa majątkowego nabytego w drodze spadku uwzględnienie udokumentowanych nakładów, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania uwzględnienie kwoty zapłaconego podatku od spadków i darowizn uwzględnienie udokumentowanych kosztów nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę

Krok: podatnik ustala koszty uzyskania przychodów nieruchomości lub prawa majątkowego nabytego w drodze spadku

Przepisy art. 30e ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., określają szczególne zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz praw do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych,

c) praw wieczystego użytkowania gruntów.

Podstawą obliczenia podatku jest w takich przypadkach dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami uzyskania przychodów, które ustala się, co do zasady, na podstawie przepisów art. 22 ust. 6c–6df u.p.d.o.f.

W przypadku wymienionych nieruchomości i praw nabytych w drodze spadku koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f., którego brzmienie z początkiem 2019 r. zostało znowelizowane. Obecnie obowiązujące przepisy wyróżniają cztery kategorie takich kosztów.

Krok: uwzględnienie udokumentowanych nakładów, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania

Pierwszą kategorię kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c u.p.d.o.f., stanowią udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (zob. art. 22 ust. 6d zdanie pierwsze u.p.d.o.f.). Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (zob. art. 22 ust. 6e u.p.d.o.f.).