Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 28 lutego 2017 r.
Autorzy:

Korekta w toku kontroli skarbowej

Korekta w toku kontroli skarbowej

Korekta w toku kontroli skarbowej

Procedura ma na celu wskazanie możliwości dokonania korekty w toku kontroli skarbowej.

Krok: (!) korekta w kontroli skarbowej

Uprawnienie do skorygowania deklaracji zostało ograniczone m.in. przepisami art. 81b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - dalej o.p., oraz art. 14c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.) - dalej u.k.s. Przepis art. 14c u.k.s. stanowi, iż uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 o.p., ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem dalszych postanowień tego przepisu.

Jeśli chodzi o określenie ram czasowych okresu, w którym zawieszone jest prawo do złożenia korekty, to jego początek jest determinowany przez dzień rozpoczęcia postępowania kontrolnego, a zakończenie - przez dzień zakończenia postępowania kontrolnego. Przez datę wszczęcia postępowania kontrolnego rozumie się dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego (art. 13 ust. 2 u.k.s.). W szczególnych przypadkach może być to również dzień wszczęcia kontroli na tzw. „legitymację” (art. 13 ust. 9 u.k.s.). Natomiast przez datę zakończenia postępowania kontrolnego rozumie się, co do zasady, dzień doręczenia decyzji, wyniku kontroli (art. 24 ust. 1 u.k.s.). Kontrolowany zatem nie ma prawa do skorygowania deklaracji w zakresie objętym postępowaniem w terminie od wszczęcia postępowania do momentu doręczenia decyzji lub wyniku kontroli.

Uwaga! Ryzyko: „Skoro postanowienie o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 u.k.s., i upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 9a ust. 8 u.k.s., a w konsekwencji zmiana właściwości dyrektora urzędu kontroli skarbowej, o której mowa w art. 24a u.k.s., nastąpiły w tej samej dacie, to zasada z art. 9a ust. 4 u.k.s., że organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy aż do dnia jego zakończenia, chociażby w toku postępowania zmieniły się podstawy właściwości, została zachowana” (wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., II FSK 1962/12).

Krok: (!) prawo do korekty

Podatnikom, płatnikom oraz inkasentom przysługuje prawo do korekty uprzednio złożonej deklaracji, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Korekta następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyny.

Uwaga! Ryzyko: „Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określonej w art. 81 o.p., ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem” (wyrok NSA z dnia 27 marca 2012 r., I FSK 972/2011).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?