Korekta przychodów - ryczałt - OpenLEX

Krywan Tomasz, Korekta przychodów - ryczałt

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Korekta przychodów - ryczałt

Korekta przychodów - ryczałt

Korekta przychodów – ryczałt

Procedura pozwala ustalić, w jaki sposób należy uwzględnić korektę przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Korekta przychodów - ryczałt podatnik podatnik korektę przychodów należy rozliczyć wstecznie, w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją lub zmianą korektę należy rozliczyć poprzez zmniejszenie przychodów w kolejnych okresach rozliczeniowych korektę należy rozliczyć poprzez zmniejszenie przychodów okresu rozliczeniowego, w którym wystawiony został dokument potwierdzający przyczyny korekty korektę należy rozliczyć poprzez zwiększenie przychodów okresu rozliczeniowego, w którym wystawiony został dokument potwierdzający przyczyny korekty czy korekta przychodów jest korektą z tytułu korekty ceny transferowej? czy korekta dotyczy przychodów związanych z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu? korektę przychodów należy rozliczyć wstecznie, w okresie rozliczeniowym ich uzyskania korygowanie przychodów nie jest konieczne konieczne jest uwzględnienie korekty przychodów (!) czy korekta  spowodowana jest  błędem lub inną  oczywistą omyłką? czy korekta jest dokonywana po likwidacji przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności gospodarcze lub zmianie formy opodatkowania? czy korekta polega na zwiększeniu przychodów? czy w okresie rozliczeniowym wystawienia dokumentu potwierdzającego przyczyny korekty podatnik osiągnął przychód równy lub wyższy od kwoty zmniejszenia przychodów? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: konieczne jest uwzględnienie korekty przychodów

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały dodane przepisy art. 14 ust. 1m–1p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Przepisy te, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d., mają również zastosowanie do podatników korzystających z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Krok: czy korekta dotyczy przychodów związanych z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu?

Korygowanie przychodów jest konieczne, o ile korekta dotyczy przychodów związanych z zobowiązaniem podatkowym, które nie uległo przedawnieniu.