Kostrzewa Piotr, Korekta dokumentów rozliczeniowych na skutek kontroli ZUS

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2020 r.
Autorzy:

Korekta dokumentów rozliczeniowych na skutek kontroli ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych na skutek kontroli ZUS

Korekta dokumentów rozliczeniowych na skutek kontroli ZUS

Płatnik składek podnosi odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie dokumentów rozliczeniowych składanych w ZUS. Znajduje to swój wyraz m.in. w tym, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedmiotowych dokumentach płatnik składek ma obowiązek dokonać ich korekty. Konieczność korekty dokumentów rozliczeniowych może być konsekwencją kontroli ZUS, której ustalenia mogą wskazywać na występujące w tych dokumentach nieprawidłowości.

ZUS ZUS wysłanie decyzji do płatnika rozpatrzenie zastrzeżeń i wydanie decyzji odebranie zastrzeżeń do protokołu płatnik składek płatnik składek korekta dokumentów rozliczeniowych brak korekty dokumentów rozliczeniowych - odwołanie do sądu brak obowiązku dokonywania korekt złożenie zastrzeżeń do protokołu czy protokół kontroli nakazuję korektę dokumentów rozliczeniowych? wypełnienie zaleceń pokontrolnych doręczenie protokołu kontroli 30 dni na dokonanie korekty czy płatnik składek akceptuje ustalenia kontroli ZUS? korekta dokumentów rozliczeniowych otrzymanie decyzji 7 dni od uprawomocnienia się decyzji czy płatnik odwołuje się od decyzji? nie tak tak nie tak nie

Krok: doręczenie protokołu kontroli

Ustalenia kontroli inspektor kontroli ZUS opisuje w protokole kontroli. Doręczenie protokołu kontroli jest czynnością kończącą kontrolę płatnika składek. Protokół kontroli powinien zawierać m.in. opis dokonanych ustaleń z podaniem podstaw prawnych oraz przedstawieniem dowodów. Nie ulega wątpliwości, że inspektor kontroli ZUS w protokole kontroli powinien również opisać stwierdzone przez siebie nieprawidłowości, które będą wymagały od płatnika składek dokonania korekty już złożonych w ZUS dokumentów rozliczeniowych (tj. deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RZA).

Ważne!

Płatnik składek ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu złożyć pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środków dowodowych, a inspektor kontroli ZUS ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika składek informuje się na piśmie.

Krok: czy protokół kontroli nakazuję korektę dokumentów rozliczeniowych?

Poczynione w protokole kontroli ustalenia mogą wskazywać na konieczność dokonania prze płatnika składek korekty już złożonych w ZUS dokumentów rozliczeniowych. Na przykład inspektor kontroli ZUS w protokole kontroli może zawrzeć ustalenie, że określony składnik wynagrodzenia wypłacany pracownikom powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.