Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Procedura pozwala ustalić, czy posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów) jest pobierany w formie ryczałtu - zob. art. 29 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p. W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.). Jest to tzw. podatek u źródła.

Przepisy powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (zob. art 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p.), z zastrzeżeniem, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 29 ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p.).

Do końca 2018 r. z przepisów nie wynikało czy zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, jeżeli płatnik dysponuje kopią certyfikatu rezydencji. Obecnie przepisy określają przypadki i warunki, gdy jest to możliwe.

Krok: czy uzyskany przez nierezydenta przychód jest przychodem, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. lub art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.?

Uwzględnianie przez płatników postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w oparciu o kopie certyfikatów rezydencji podatników jest możliwe tylko w przypadku uzyskiwanych przez nierezydentów przychodów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p., tj. przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze (zob. art. 41 ust. 9e u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1n u.p.d.o.p.). W przypadku innych przychodów nie jest to dopuszczalne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację