Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania - OpenLEX

Krywan Tomasz, Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania

Procedura pozwala ustalić, czy posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Kopia certyfikatu rezydencji - dopuszczalność stosowania płatnik płatnik posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika nie uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania istnieje potrzeba ustalenia czy posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania czy informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym? nie tak

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy posiadanie kopii certyfikatu rezydencji podatnika uprawnia płatnika do uwzględnienia postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów) jest pobierany w formie ryczałtu - zob. art. 29 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., oraz art. 21 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p. W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p.). Jest to tzw. podatek u źródła.

Przepisy powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (zob. art 29 ust. 2 zdanie pierwsze u.p.d.o.f. oraz art. 21 ust. 2 u.p.d.o.p.), z zastrzeżeniem, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 29 ust. 2 zdanie drugie u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1 zdanie drugie u.p.d.o.p.).

Do końca 2018 r. z przepisów nie wynikało czy zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, jeżeli płatnik dysponuje kopią certyfikatu rezydencji. Obecnie przepisy dopuszczają taką możliwość.

Krok: czy informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji budzą uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym?

Miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika dla celów podatkowych mogą zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym (zob. art. 41 ust. 9e u.p.d.o.f. oraz art. 26 ust. 1n u.p.d.o.p.). Od 1.01.2022 r. jest to jedyny warunek dokumentowania miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika za pomocą kopii certyfikatu rezydencji.