Przybysz Piotr, Kontrolne postępowanie sprawdzające

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lutego 2018 r.
Autor:

Kontrolne postępowanie sprawdzające

Kontrolne postępowanie sprawdzające

Kontrolne postępowanie sprawdzające

Właściwe organy sprawują stały nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych zobowiązanych to stosowania przepisów ustawy. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek informacji podważających dawanie przez określone osoby rękojmi zachowania tajemnicy, staje się konieczne zweryfikowanie tych informacji w ramach kontrolnego postępowania sprawdzającego. Postępowanie to toczy się wobec konkretnej osoby i może doprowadzić albo do potwierdzenia jej uprawnień do dostępu do informacji niejawnych, albo do cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa.

Krok: ujawnienie nowych informacji o osobie

Przesłanką wszczęcia omawianej procedury jest ujawnienie nowych informacji o osobie, z których wynika, że osoba ta nie daje rękojmi zachowania tajemnicy.

Kontrolne postępowanie sprawdzające jest prowadzone przez ten organ, który jest uprawniony do przeprowadzenia kolejnego postępowania sprawdzającego. Może ono być przeprowadzone przez ABW albo SKW, a nie przez pełnomocnika ochrony, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwa. ABW oraz SKW nie mogą prowadzić kontrolnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osób, którym poświadczenie bezpieczeństwa wydały AW, CBA, Służba Ochrony Państwa, Policja, Służba Więzienna, SWW, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa.

Kontrolne postępowanie sprawdzające osoba sprawdzana osoba sprawdzana otrzymanie powiadomienia otrzymanie powiadomienia pełnomocnik ochrony w jednostce organizacyjnej pełnomocnik ochrony w jednostce organizacyjnej otrzymanie powiadomienia wpisanie w wykazie dotyczącym osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych skreślenie z wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych otrzymanie powiadomienia kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba uprawniona do obsady stanowiska wykonanie rozstrzygnięcia organu prowadzącego kontrolne postępowanie sprawdzające oczekiwanie na wynik postępowania uniemożliwienie dostępu do informacji niejawnych otrzymanie powiadomienia organ właściwy do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego organ właściwy do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego czynności sprawdzające wynik postępowania ujawnienie nowych informacji o osobie powiadomienie o wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego

Krok: powiadomienie o wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego

Organ prowadzący kontrolne postępowanie sprawdzające powiadamia o wszczęciu tego postępowania następujące osoby:

1) kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę uprawnioną do obsady stanowiska;

2) pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej;

3) osobę sprawdzaną.