Kontrola stanu warunków pracy w zakładzie - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Kontrola stanu warunków pracy w zakładzie

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Kontrola stanu warunków pracy w zakładzie

Kontrola stanu warunków pracy w zakładzie

Kontrola stanu warunków pracy w zakładzie

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. Przeprowadzanie tego rodzaju kontroli jest natomiast jednym z podstawowych obowiązków służby bhp.

Kontrola stanu warunków pracy w zakładzie pracodawca pracodawca kontrola kompleksowa zakres kontroli protokół z kontroli reakcja na nieprawidłowości kontrola stanu bhp obowiązki pracodawcy rodzaje kontroli kontrola problemowa kontrola wycinkowa jeżeli ujawniono nieprawidłowości

Krok: kontrola stanu bhp

Do zakresu działania służby bhp należy przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Kontrola stanowi m.in. podstawę do okresowej analizy stanu bhp w zakładzie pracy. Wskazane uprawnienia przysługują również pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy oraz specjaliście spoza zakładu pracy, o których mowa odpowiednio w art. 23711 § 1 i 2 k.p.

Krok: obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Ważne!

W okresie epidemii związanej z COVID-19, kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być również przeprowadzane. Żaden przepis nie zwalnia pracodawcy z realizacji wskazanego obowiązku. Co więcej zaleca się aby kontrole były ukierunkowane również na występowanie zagrożeń ujawnionych w związku z COVID-19.