Brząkowski Mateusz, Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r.
Autorzy:

Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może być kontrolowany przez wskazane przepisami prawa organy administracji publicznej. Jednakże oprócz ogólnych przepisów dotyczących kontroli przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zawierają w tej materii dodatkowe uregulowania, o których pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne powinni pamiętać.

Ogólne przepisy dotyczące kontroli działalności gospodarczej zawarte zostały w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jednakże w zakresie nieuregulowanym jej przepisami stosuje się przepisy ustaw szczególnych. W omawianym przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio wskazują jakie organy dodatkowo mogą kontrolować przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).

Kontrola nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazywanych na realizację zadań określonych np. w art. 32 u.r.o.n. odbywa się na zasadach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 63, poz. 586).

Oprócz powyżej wymienionych organów, również zakłady pracy chronionej mogą być kontrolowane przez właściwe terenowo urzędy skarbowe w zakresie dotyczącym prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz wydatkowania środków na nim zgromadzonych.

Kontrole te odbywają się na podstawie przepisów „Działu VI Kontrola podatkowa” o.p.

Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje kontroli pracodawców w zakresie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów PIP.

Kontrola pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne pracodawca pracodawca refundacje sankcje kontrola urzędu skarbowego kontrola PIP kontrola wojewody zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego rodzaje kontroli kontrola PFRON dofinansowania ulgi

Krok: rodzaje kontroli

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą być kontrolowani przez różne instytucje, biorąc pod uwagę różny zakres kontroli.

Krok: kontrola PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest organem administracji publicznej wspierającym rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jednym z ważniejszych realizowanych przez Fundusz zadań jest wypłata przedsiębiorcom dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Funduszowi z tytułu udzielanej pomocy przysługują jednocześnie dodatkowe uprawnienia kontrolne w zakresie ww. dofinansowania, refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców oraz ulg we wpłatach na PFRON.