Musiał Krzysztof J., Kontrola podatkowa - wszczęcie kontroli

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.
Autorzy:

Kontrola podatkowa - wszczęcie kontroli

Kontrola podatkowa - wszczęcie kontroli

Kontrola podatkowa - wszczęcie kontroli

Procedura ma na celu wskazanie okoliczności prowadzących do wszczęcia kontroli podatkowej.

strona strona sprzeciw brak aktywności odebranie upoważnienia koniec czynności odebranie zawiadomienia zgoda na wcześniejsze rozpoczęcie kontroli zgoda na wcześniejsze rozpoczęcie kontroli informacja o braku zgody organ podatkowy organ podatkowy oczekiwanie na zgodę oczekiwanie na odbiór upoważnienia upoważnienie do przeprowadzenia kontroli brak możliwości wszczęcia kontroli wszczęcie kontroli analiza podstaw sprzeciwu zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zaistnienie przesłanki do wszczęcia kontroli tryb kontroli? okazanie legitymacji poinformowanie o prawach obowiązek zawiadomienia sprzeciw przedsiębiorcy sprzeciw przedsiębiorcy tak nie kontrola na legitymację kontrola na zasadach ogólnych informacja dla przedsiębiorcy jest nie ma

Krok: zaistnienie przesłanki do wszczęcia kontroli

Przesłankami wszczęcia kontroli podatkowej mogą być informacje pozyskane w trakcie czynności sprawdzających (zob. procedura Czynności sprawdzające) albo otrzymane informacje o nieprawidłowościach (np. niezgłoszona działalność gospodarcza), sprawdzenie, czy podatnik spełnia warunki do korzystania z uproszczonych form rozliczeń (np. z karty podatkowej). Kontrole są także prowadzone w oparciu o plan kontroli organu podatkowego (wytypowane grupy podatników).

Przesłanką kontroli może też być wytypowanie podmiotu w ramach analiz wewnętrznych organu, np. ze względu na poniesienie straty podatkowej w danym roku, bądź powiązania kapitałowe z innymi podmiotami, bądź wręcz prawidłowości stosowania metody ustalania cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W odniesieniu do przedsiębiorców organ podatkowy stosuje przepisy rozdziału 5 (art. 45) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) - dalej p.p., w zw. z art. 291c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm. - dalej o.p.).

Krok: okazanie legitymacji

Wszczęcie kontroli na legitymację jest sytuacją wyjątkową, często wynikającą z konieczności podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych przez organ podatkowy. Przepisy o.p. zawężają uprawnienie organów do wszczęcia kontroli w tym trybie do sytuacji:

– przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,

– zabezpieczenia dowodów jego popełnienia,

a przepisy p.p. dotyczące przedsiębiorców dodatkowo rozszerzają to uprawnienie do sytuacji uzasadnionych bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.

Legitymację okazuje się podatnikowi, a w przypadku nieobecności jego reprezentantowi lub pełnomocnikowi na mocy art. 284a § 1a o.p. (zob. procedura Ustanowienie osoby reprezentującej kontrolowanego).

Organ ma obowiązek doręczyć upoważnienie do kontroli nie później niż 3. dnia od dnia wszczęcia kontroli na legitymację. W przeciwnym razie naruszenie tego obowiązku spowoduje, iż dokumenty z czynności kontrolnych nie będą stanowiły dowodu w postępowaniu podatkowym (art. 284a § 3 o.p.).