Zamajtys Krzysztof, Konserwacja maszyn i urządzeń

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Konserwacja maszyn i urządzeń

Konserwacja maszyn i urządzeń

Konserwacja maszyn i urządzeń

Wszystkie maszyny (urządzenia) powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową. Dokumentacja nakłada obowiązek wykonania pewnych czynności kontrolnych, konserwacyjnych, przeglądowych, co wymaga prowadzenia dokumentacji, w której można lub trzeba odnotować np.:

– godziny pracy,

– przeglądy,

– naprawy,

– kontrole stanu technicznego,

– opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie tych czynności może być dziennik pracy, również dziennik konserwacji, założony zeszyt, czy raport przeglądu, czasem protokół nie ma ustalonej jednej formy. Zależy od wymagań producenta lub ustaleń pracodawcy.

Konserwacja maszyn i urządzeń pracownik pracownik wykonywanie pracy przy użyciu maszyny lub urządzenia odebranie informacji o możliwości dalszej pracy przy użyciu maszyny lub urządzenia poinformowanie o wykonaniu konserwacji maszyny lub urządzenia wykonywanie pracy przy użyciu maszyny lub urządzenia poinformowanie o wykonaniu konserwacji maszyny lub urządzenia czy należy wyłączyć maszynę lub urządzenie? wykonanie konserwacji maszyny lub urządzenia dokonanie wpisu do dziennika konserwacji odebranie informacji o możliwości dalszej pracy przy użyciu maszyny lub urządzenia przyjęcie zlecenia wykonania konserwacji maszyny lub urządzenia dokonanie wpisu do dziennika konserwacji wykonanie konserwacji maszyny lub urządzenia pracodawca pracodawca poinformowanie pracownika o możliwości dalszej pracy przy użyciu maszyny lub urządzenia zlecenie wykonania konserwacji maszyny lub urządzenia poinformowanie pracownika o możliwości dalszej pracy przy użyciu maszyny lub urządzenia potrzeba wykonania konserwacji maszyny lub urządzenia uzyskanie informacji o wykonaniu konserwacji maszyny lub urządzenia przygotowanie maszyny lub urządzenia do konserwacji uzyskanie informacji o wykonaniu konserwacji maszyny lub urządzenia wyłączenie wymagane wyłączenie nie wymagane

Krok: potrzeba wykonania konserwacji maszyny lub urządzenia

Maszyny i narzędzia oraz ich urządzenia ochronne powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Krok: przygotowanie maszyny lub urządzenia do konserwacji

Każdej maszynie wprowadzanej do obrotu na terenie UE powinna towarzyszyć dokumentacja techniczno-ruchowa, której zakres i forma powinny być zgodne z § 58 r.z.w.m.

Dokumentacja ta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;

2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;

3) ogólny opis maszyny;

4) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;

5) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji;

6) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności. Instrukcja konserwacji powinna określać zakres czynności wchodzących w skład przeglądów okresowych oraz ich częstotliwość, kryteria wymiany newralgicznych elementów i podzespołów.